Подання
Для того, щоб мати можливість подавати рукописи до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів, необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Плата за подання/редакційне оброблення/опублікування статей

Автори журналу «Клінічна та профілактична медицина» не повинні сплачувати за подання, редакційне оброблення та опублікування статей. Журнал «Клінічна та профілактична медицина» сприяє вільному доступу до усіх статей відразу після публікації.

Керівництва для авторів

Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7 річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, резюме російською, українською та англійською мовами.

Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи (закладу), в якій (якому) робота була виконана, за підписом керівника (заступника керівника з наукової роботи), засвідченим круглою печаткою установи (закладу) та експертним висновком про можливість відкритої публікації.

На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, їхні прізвища, імена та імена по батьковій (повністю), номери телефонів (службовий), посада, науковий ступінь, вчене звання, поштова адреса установи.  Обов’язково має бути зазначений контактний телефон автора(ів)  для спілкування з редколегією. Стаття, що надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редколегії всього необхідного пакету документів на паперових носіях.

Авторський текстовий оригінал подається у двох примірниках (українською, російською чи англійскою мовами) і включає наступні складові:

  • Текст статті (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не повинен перевищувати 12 сторінок,  обсяг оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 16 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);
  • Список літератури (якщо у статті є посилання):  для оглядів літератури – не більше 50 літературних джерел, для оригінальних та інших статей – не більше 25;
  • Таблиці (не більше 4);
  • Рисунки та підписи до них (не більше 4);
  • Резюме (трьома мовами: українською, російською та англійською).

Статті друкуються на комп’ютері в програмному забезпеченні Word і подаються на електронному носії та роздрукованому на папері варіантах. Текст статті слід набирати шрифтом Times New Roman, кегль 12, з міжрядковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм.

Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) створюються у редакторі Microsoft Exсel, а також в інших програмних пакетах для статистичної обробки даних. Ілюстративні матеріали оформлюються як окремі файли, і разом з текстовим файлом подаються на електронному носії.

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК (зліва), ініціали та прізвища авторів, місто (у дужках), назва статті, назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них.

Структура статті: 

УДК

Ініціали та прізвище автора (авторів)

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) 

Назва установи (закладу), де виконана робота та місто, в якому розташована установа (заклад).

У тому випадку, якщо автори статті працюють у різних установах, необхідно за допомогою міток (зірочок або цифр) співвіднести кожного автора з установою (закладом) за місцем його роботи.

Резюме. Текст (мовою оригіналу статті).

Ключові слова: Текст (не більше 10 слів та словосполучень) – мовою оригіналу статті. 

Вступ. Текст. 

Мета дослідження. Текст. 

Матеріал і методи. Текст. 

Результати дослідження та їх обговорення. Текст. 

Висновки (висновок). Текст. 

Перспективи подальших досліджень. Текст. 

Література. 

НАЗВА СТАТТІ (великими літерами) (англійською мовою).

Ініціали та прізвище автора(ів) (англійською мовою).

Abstract/Резюме (англійською мовою). 

Key words/Ключові слова (англійською мовою). 

Назва установи, де виконана робота; місто, де розташована установа чи заклад (англійською мовою). 

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (російською мовою).

Ініціали та прізвище автора(ів) (російською мовою).

Резюме (російською мовою). 

Ключові слова (російською мовою). 

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою). 

Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме подається  українською та англійською мовами; якщо англійською – резюме   українською та  російською  мовами.  Тексти  резюме мають  бути  автентичними. 

Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме  має містити не менше 1800 знаків, і не більше 2500 знаків (з відступами і проміжками між словами) основного тексту, включаючи ключові слова. Резюме є коротким та послідовним викладом матеріалу публікації за основними розділами, і має відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів дослідження з наведеними конкретними даними.

Резюме до рукописів (оригінальна стаття, огляд, лекція тощо) має бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом.

Обов’язково наводяться ключові слова (до 10 слів та словосполучень у порядку убування їхньої значущості), що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах.

У розділі "Матеріали і методи" повинна бути ретельно описана організація проведення дослідження (оформлення).

Вказується варіант дослідження: одномоментне (поперечне), поздовжнє (проспективне або ретроспективне  дослідження), дослідження «випадок-контроль» тощо. Мають бути описані критерії включення в дослідження і виключення з нього. Обов’язково слід зазначити про наявність чи відсутність рандомізації (з вказівкою на її методику) при розподілі  пацієнтів за групами, а також про наявність чи відсутність маскування ("осліплення") при використанні плацебо і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичні технології із зазначенням їх основних технічних характеристик і виробників, а також назву комерційних наборів для гормональних і біохімічних досліджень, з наведенням їх виробника та референтних показників для окремих параметрів. При застосуванні загальноприйнятих методів  дослідження, необхідно навести відповідні посилання  з літератури. Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення).

У статтях, які присвячені оригінальним клінічним дослідженням, необхідно також зазначити про наявність інформованої згоди пацієнта на медичне втручання. Протокол дослідження має бути ухвалений локальною етичною комісією.

Автори несуть відповідальність за дотримання вимог наступних нормативних документів:

В експериментальних роботах необхідно вказати вид і кількість  використаних тварин, а також методи знеболення та умертвіння тварин, − відповідно до вимог наступних нормативних документів:

Невід’ємним компонентом розділу «Матеріал і методи» є детальний опис процедури статистичного аналізу даних. Обов’язково слід вказувати прийнятий у конкретному дослідженні критичний рівень значущості «р» (наприклад, «критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез приймали рівним 0,05»). При визначенні критичного рівня значущості слід ураховувати проблему множинних порівнянь. У кожному конкретному випадку вказується фактична  величина доcягнутого рівня значущості «р» для використаного статистичного критерію (а не просто «р<0,05» або «р>0,05»). Необхідно дати визначення всім використаним  статистичним термінам, скороченням і символьним позначенням, наприклад: М – середнє (арифметичне) вибірки; m (SEM) – стандартна похибка середнього; SD – стандартне (середнє квадратичне) відхилення; р – досягнутий рівень статистичної значущості. При використанні виразів на кшталт «М±m», необхідно вказати значення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Точність середньої величини може перевищувати таку в первинного показника не більше, ніж на один знак після десяткової коми (тобто, якщо первинний показник визначається з точністю до десятих, то його середнє значення має наводитись з точністю не більше ніж до сотих). При цьому стандартну похибку середнього чи стандартне відхилення слід наводити з точністю на один десятковий знак більше, ніж у середньої величини. Слід вказати назву та версію програмних пакетів і середовищ, за допомогою яких здійснено статистичну обробку даних.

Додаткові матеріали, необхідні для глибшого сприйняття рукопису, можуть бути опубліковані у вигляді електронного (on-line) додатка. На відміну від самого рукопису, який публікується на паперовому носії і розміщується на сайті журналу, електронний додаток є незалежною від рукопису опцією і публікується лише on-line. Електронний (on-line) додаток також підлягає рецензуванню, тому має подаватись автором (-ами) разом з іншими матеріалами, що стосуються рукопису.

Електронний (on-line) додаток може включати наступні елементи: текст, таблиці, рисунки, графіки, схеми, відеофайли, а також інші допоміжні матеріали.

Друкований варіант рукопису передбачає наявність QR-коду, що дозволяє безпосередньо перейти до електронного (on-line) додатка.

При роботі над рукописом автори повинні дотримуватись етики наукового цитування. У посиланнях вказується першоджерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка).   Усі символи і формули, що наводяться в статті, повинні бути належним чином розшифровані. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Не допускається скорочення окремих слів і термінів, за винятком загальноприйнятих скорочень назв одиниць вимірювання, фізичних, хімічних і математичних величин. Не слід використовувати скорочення (абревіатури) в назві статті. Повний термін, замість якого вводиться скорочення, повинен передувати першому вживанню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця виміру). Для позначення хімічних елементів застосовуються відповідні символи. Прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна замінити формулами, якщо вони є коротшими від назви і зрозуміло показують їх структуру. Не допускаються змішані скорочення, в яких, поряд з кириличними літерами, входять символи хімічного елемента в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами, або кирилицею без скорочень. Текст рукопису і резюме не повинен бути перевантажений умовними скороченнями.

Необхідно подавати два варіанти списку літератури.

Перший варіант. Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Всі джерела повинні бути пронумерованими.

Приклади оформлення:

Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб. 2009. 336 с.

Кірєєва У. В. Синдром емоційного вигорання як результат професійного стресу. К. 2013. С. 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality. 2009. Vol. 1. P. 141–169.

Другий варіант списку використаної літератури (References) дублює перелік джерел в основному списку (перший варіант), але оформлюється згідно з міжнародним стандартом Американської Психологічної Асоціації (стиль АРА).

У тому випадку, коли літературне джерело подається кирилицею, прізвища/ініціали авторів, а також назву рукопису необхідно транслітерувати латиницею. Окрім того, назву рукопису слід також перекласти англійською і подати у квадратних дужках після транслітерованого відповідника. Назва видання (журналу) перекладається англійською, а видавництва – транслітерується латиницею.

Приклади оформлення:

Vodopyanova N. E. (2009). Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Syndrome of burning down : diagnostics and prophylaxis]. SPb., 336.

Kiryeyeva U. V. (2013). Syndrom emotsiynoho vyhorannya yak rezul'tat profesiynoho stresu [A syndrome of the emotional burning down is as a result of professional stress]. Kiev, 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. (2009). Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality, 1, 141–169.

Список цитованої літератури наводиться у міру згадування у тексті рукопису. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Числові посилання на літературні джерела в тексті рукопису подаються у квадратних дужках (наприклад, [1, 4, 7]), і повинні збігатись з відповідними номерами у списку літератури. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

У лекціях бібліографічні посилання даються за необхідності і нумеруються у міру згадування у тексті.

Усі гіперпосилання у тексті рукопису (включаючи DOI-посилання) повинні бути активними.

В кінці статті зазначаються коротке резюме про авторів  українською, російською та англійською мовами (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса, адреса електронної пошти, номери телефонів авторів для спілкування з редакцією), фото авторів, а також ORCID iD (унікальний ідентифікатор науковців та дослідників з метою наукової комунікації; реєстрація за посиланням: https://orcid.org/register).

Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на автора (-ів). Статті, що оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються і повертаються авторам.

Редакція забезпечує рецензування статей, здійснює спеціальне та літературне редагування.

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛУ ДО ОПУБЛІКУВАННЯ

Відповідальний секретар редколегії формує зміст випуску (номера) журналу, подає його на розгляд редколегії, схвалений редколегією зміст подає на затвердження вченій раді Центру.

Після затвердження вченою радою Центру змісту номера (випуску) журналу, відповідальний секретар разом із провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги формують макет номера (випуску) журналу і передають його редакційно-технічній групі для остаточної комп’ютерної верстки.

Провідний редактор наукового відділу організації медичної допомоги здійснює комп’ютерну верстку номерів (випусків) журналу, і передає готовий для видання матеріал відповідальній особі для розміщення на відповідному сайті.

Відомості про журнал мають зазначатися у кожному його номері – відповідно до чинних стандартів щодо електронних наукових фахових видань.

Порядок приймання і рецензування статей, а також правила оформлення статей, розміщуються на сайті журналу.

Розсилка випусків журналу здійснюється за визначеним головним редактором журналу списком адресатів, із дотриманням чинного законодавства.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Публікація матеріалів у журналі здійснюється за умов дотримання редакційних вимог.

Редакція журналу залишає за собою право змінювати умови публікації та встановлювати оплату за розміщення статей.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.