Подання рукописів

Вимоги для авторів на публікацію наукової статті до журналу «Профілактична та клінічна медицина»

Плата за подання/редакційне оброблення/опублікування статей

Автори журналу «Клінічна та профілактична медицина» не повинні сплачувати за подання, первинне редакційне оброблення та опублікування статей. Журнал «Клінічна та профілактична медицина» сприяє вільному доступу до усіх статей відразу після публікації.

Автори можуть нести фінансові зобов’язання, пов’язані з додатковими послугами, визначеними переліком платних послуг, які можуть надаватися ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС відповідно розпорядження Керівника ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС № 71 від 27.03.2024 р.

Мова видання.  До друку першочергово приймаються рукописи англійською мовою (україномовні статті можуть надходити на рецензування та мають нести наукову новизну, маючи практичну цінність) з будь-якої країни. Резюме публікуються двома мовами (українською та англійською). За бажанням автори можуть надіслати повний текст статті як українською, так і англійською мовами. Неякісна англійська не редагується і не публікується.

00.01. Подання рукопису.  Статті для подання Не повинні бути попередньо опубліковані або подані в інші видання.

00.02. Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, матеріали та методи дослідження; результати (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); дискусія; висновки; література, реферати українською та англійською мовами.

00.3. Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи (закладу), в якій (якому) робота була виконана, за підписом керівника (заступника керівника з наукової роботи), засвідченим круглою печаткою установи (закладу), та експертним висновком про можливість відкритої публікації.

00.4. На останній сторінці статті повинні бути вказані українською та анлійською мовами прізвища, імена та по-батькові (повністю), установи, номери телефонів (службовий), посада, науковий ступінь, вчене звання, поштові адреси, посилання на дослідницький профіль (ідентифікатор) Scopus, ORCID (обов’язково) та власні підписи всіх авторів. Також має бути зазначений контактний телефон автора(ів)  для спілкування з редколегією. Стаття, що надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редколегії всього необхідного пакету документів на паперових носіях.

00.5. Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох примірників українською та англійською мовами:

– тексту статті (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не повинен перевищувати 10 сторінок  формату А4 (до 5000 слів) і може змінюватись залежно від типу статті);

– списку літератури (якщо у статті є посилання):  для оглядів літератури – не більше 50 літературних джерел, для оригінальних та інших статей – не більше 20;

– таблиць (не більше 5);

– рисунків (не більше 5) та підписів до них.

10.5. Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються на електронному носії та роздрукованому на папері варіантах. Електронні тексти в MS Word (з розширенням файлу .doc, .docx, ; шрифт має бути 12 кеглями Times New Roman; інтервал 1,5; поле тексту 2,5 від обох країв тексту. Жирний шрифт - для виокремлення розділів статті. Усі зайві пробіли та розриви рядків видаляйте (автоматично за допомогою служби Microsoft Word «Знайти та замінити»). Супровідні документи та копії зображень (рисунки, графіки, діаграми) у форматах надсилайте окремими файлами, у яких вони були створені. *JPG або *TIF є кращим форматом для фотографій або піксельних зображень, в одному листі з рукописом. Копії в оригінальному розмірі з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Розмір малюнків у сантиметрах повинен забезпечувати чіткість і розбірливість тексту. На першій сторінці зазначаються: індекс УДК (зліва), назва статті, ініціали та прізвища авторів, місто (у дужках), назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них.

Структура статті: 

УДК (зліва)
НАЗВА СТАТТІ (мовою статті); 

Ініціали та прізвище автора (авторів) (напр Ivan. I. Ivanov);

Назва установи (закладу), де виконана робота, та місто, у якому розташована установа (заклад). У тому випадку, якщо автори  статті  працюють  у  різних  установах,  необхідно  з  допомогою  міток (зірочок або цифр)  співвіднести кожного автора  з установою (закладом) за місцем його роботи. 

Резюме/ABSTRACT (за розміром не менше 1800 знаків, і не більше 2400 знаків з проміжками, НЕ включаючи ключові слова). 

Мета (THE AIM);

Матеріали та методи (MATERIALS AND METHODS);

Результати (RESULTS);

Висновки (CONCLUSIONS);

Ключові слова (KEYWORDS). 5-8 згідно з Index Medicus. Ключові слова не повинні повторювати назву статті.

ТІЛО СТАТТІ:

Вступ (Introduction);

Мета (The aim);

Матеріали і методи (Materials and Methods);

Результати (Results);

Дискусія (Discussion);

Висновки (Conclusions);

Перспектива подальших досліджень

Дотримання етичних норм

Джерело фінансування

Конфлікт інтересів

Внесок авторів у написання статті

Література (References).

Резюме в статті подається англійською та українською мовами. Якщо текст статті набраний українською мовою – перше резюме подається  українською мовою, якщо англійською –  перше резюме англійською мовою.  Тексти  резюме мають  бути  автентичними.

00.6. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме має містити не менше 1800 знаків і не більше 2500 знаків (з відступами і проміжками між словами) основного тексту, включаючи ключові слова. Резюме являє собою короткий і послідовний виклад матеріалу публікації за основними розділами та має відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів дослідження з наведенням конкретних даних.

Резюме до оригінальної статті має бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки; д) ключові слова. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті.

Обов’язково надаються «ключові слова» (від 5 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах.

00.7. У розділі «Матеріал і методи» повинна бути ретельно описана організація проведення даного дослідження (дизайн).  Вказується  варіант  дослідження:  одномоментне (поперечне),  поздовжнє (проспективне  або  ретроспективне  дослідження  випадок-контроль).  Мають  бути  описані  критерії включення в дослідження і виключення з нього. Обов’язково слід зазначити  наявність  чи  відсутність  рандомізації (із  вказанням  методики) при  розподілі  пацієнтів  по групах,  а  також  про  наявність  чи  відсутність  маскування ("осліплення")  при  використанні  плацебо  і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичні технології із зазначенням їх основних технічних характеристик і виробників, а також назву комерційних наборів для гормонального і біохімічного дослідження з наведенням  їх  виробника  та референтних показників  для  окремих  параметрів.  При  використанні  загальноприйнятих  методів  дослідження  на  них  необхідно  навести  відповідні  посилання  з  літератури.  Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення). У статтях, які присвячені оригінальним клінічним дослідженням, необхідно також зазначити про наявність інформованої згоди пацієнта на медичне втручання.

Автори несуть відповідальність за дотримання вимог статей 43, 45 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Гельсінкської декларації «Рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини» (1964 р., перегляд 1983 р.), Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 04.04.2001 р. (зі змінами), а також настанови «Лікарські засоби. Належна клінічна практика», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2009 р. № 95 (зі змінами). В експериментальних роботах необхідно вказати  вид  і  кількість  використаних  тварин,  а  також    методи  знеболення та умертвіння тварин  відповідно до вимог Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 01.03.2012 р. № 249 та Порядку проведення до клінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів до клінічного вивчення лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.12.2009 № 944.

Невід’ємним  компонентом  розділу «Матеріал  і  методи» є опис  процедури  статистичного  аналізу . Обов’язково  слід вказувати  прийнятий  у  даному  дослідженні  критичний  рівень  значимості  «р» (наприклад, «критичний  рівень  значимості  при  перевірці  статистичних  гіпотез  у  даному  дослідженні  приймали  рівним 0,05)».  У  кожному  конкретному  випадку  вказується  фактична  величина допустимого рівня значимості "р" для використаного статистичного критерію (а не просто "р<0,05" або "р >0,05"). Крім того, необхідно вказати конкретні значення отриманих параметричних та непараметричних статистичних критеріїв (наприклад, критерій t Ст’юдента для параметичних,  критерії χ2, Рφ, Рu та ін.  – для непараметричних). Необхідно дати визначення всім  використаним  статистичним  термінам,  скороченням  і  символічним  позначенням.  Наприклад: М –  вибіркове  середнє, m (SEM) –  похибка  середнього, STD –  вибіркове  стандартне  відхилення, р – досягнутий рівень значимості. При використанні виразів на зразок М±m необхідно вказати значення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Середні величини не слід наводити точніше, ніж  на  один  десятичний  знак  порівняно  з  вихідними  даними,  середньоквадратичне  відхилення  та похибку  середнього - іще  на  один  знак  точніше.  Якщо  аналіз  даних  проводиться  з  використанням статистичного пакету програм, необхідно вказати назву цього пакету і його версію. 

00.8. Результати та їх обговорення (розширені).

00.9. Висновки (розширені).

00.10. Прикінцеві твердження (обов’язкові):

00.11. Перспективи подальших досліджень

00.12. Конфлікт інтересів

00.13. Інформація про фінансування

00.14. Дотримання етичних норм

00.15. Цитати, наведені в статті, вивіряються і на полях візуються автором. У посиланні вказується джерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка). 

Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускаються.  Не  слід  використовувати  скорочення (абревіатури)  в  назві  статті,  висновках  і  резюме.  Повний термін,  замість  якого  уводиться  скорочення,  повинен  передувати  першому  вживанню  цього  скорочення  в  тексті (якщо  тільки  це  не  стандартна  одиниця  виміру).  Назви  ферментів,  тканинних препаратів, буферів суспензійних середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна замінити формулами, якщо вони є коротшими від назви і ясно показують їх структуру. Не знаю допускаються  змішані  скорочення,  в  яких  поряд  з  українськими  літерами  входять  символи  атома  в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами,  або українською мовою без скорочень.  

00.16. Два варіанти списку літератури необхідно подавати у випадку посилання на одне із джерел  кирилицею. Якщо джерела вказані латиницею – оформлення тільки за стилем АРА.

Перший варіант. Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  Всі джерела повинні бути пронумерованими. Зазначаються джерела, які опубліковані переважно впродовж останніх 5 років.

Приклади оформлення:

Scheff S.W. Fundamental Statistical Principles for the Neurobiologist. A Survival Guide. Lexington: Academic Pres., 2016. 365 p.

Кірєєва У. В. Синдром емоційного вигорання як результат професійного стресу. К, 2013. С. 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality. 2009. Vol. 1. P. 141–169.

Andrikoula M., McDowell I. F. The contribution of ApoB and ApoA1 measurements to cardiovascular risk assessment. Diabetes, obesity & metabolism. 2008. Vol. 10(4). P. 271–278. https://doi.org/10.1111/j.1463-1326.2007.00714.x

Gut Microbiota Dysbiosis and Increased Plasma LPS and TMAO Levels in Patients With Preeclampsia. Frontiers in cellular and infection microbiology / Wang J. et al. 2019. Vol. 9. P. 409. https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00409

Другий варіант. References згідно із міжнародним стандартом АРА, який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. А саме: для всіх джерел, які  в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, у цьому списку потрібно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку, але розділові знаки ставляться згідно із міжнародним стандартом АРА.

Приклади оформлення:

Vodopyanova, N. E. (2009). Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Syndrome of burning down : diagnostics and prophylaxis]. SPb., 336.

Kiryeyeva, U. V. (2013). Syndrom emotsiynoho vyhorannya yak rezul'tat profesiynoho stresu [A syndrome of the emotional burning down is as a result of professional stress]. Kiev, 141-145.

Lazarus, R. S., Folkman S. (2009). Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality, 1, 141–169.

Michniewicz, E., Mlodawska, E., Lopatowska, P., Tomaszuk-Kazberuk, A., & Malyszko, J. (2018). Patients with atrial fibrillation and coronary artery disease - Double trouble. Advances in medical sciences, 63(1), 30–35. https://doi.org/10.1016/j.advms.2017.06.005

Список цитованої літератури нумерується за абеткою або по мірі посилань. Цифрові посилання в тексті статті обов’язково  повинні  збігатися  з  відповідними  номерами  списку  літератури.  Кількість  джерел  у  списку літератури оригінальних  статей  не  повинна  перевищувати 20, оглядових – 50. Посилання  на  неопубліковані роботи не допускаються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються за номером (номерами) цього  джерела  в  списку  та  пишуться  в  квадратних  дужках,  наприклад, [1, 4, 7]. 

У лекціях бібліографічні посилання даються за необхідності (в алфавітному порядку).

(НЕ МЕНШЕ ТРЕТИНИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПОВИННІ БУТИ ПРЕДСТАВЛЕННІ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ, ТА НЕ ВКЛЮЧАТИ ДЖЕРЕЛА КРАЇНИ-АГРЕСОРА);

00.16. В кінці статті зазначаються коротке резюме про авторів  українською, англійською мовами (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса, адреса електронної пошти, номери телефонів авторів для спілкування з редакцією, посилання на дослідницький профіль (ідентифікатор) Scopus, ORCID та внесок кожного із авторів у дослідження.

00.17. Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, що оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються и не повертаються авторам.

00.18. Редакція забезпечує рецензування статей, здійснює спеціальне та літературне редагування.