Договір оферти

Договір приєднання про публікацію статті в журналі «Клінічна та профілактична медицина»

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (надалі – Виконавець, Ліцензіат), що є бюджетним неприбутковим закладом, в особі директора Дячука Дмитра Дмитровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та

фізична особа, яка звернулась до Виконавця для публікації в журналі «Клінічна та профілактична медицина» (далі – Журнал) статті, автором якої вона є (надалі – Автор, Замовник, Ліцензіар), з іншої сторони, (разом надалі іменуються - Сторони, а кожен окремо – Сторона), уклали цей Договір приєднання про надання послуг із публікації матеріалів (статті) в журналі «Клінічна та профілактична медицина» (далі – Договір) про наступне:

  1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України  умови  цього Договору встановлюються Виконавцем та він може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до умов цього Договору в цілому.

1.2. Сторона, яка приєднується, не може запропонувати свої умови договору.

1.3. Надаючи Виконавцю Статтю, Автор беззастережно погоджується з умовами цього Договору.

  1. Предмет договору

2.1. За цим договором Автор (Ліцензіар) на безоплатній основі строком на 10 (десять) років (але не більше строку дії свого авторського права), надає Виконавцю (Ліцензіату) і третім особам, самостійно залученим Виконавцем для виконання окремих робіт з метою надання послуг за цим Договором, невиключне право відповідно до законодавства України і положень цього Договору на використання створеної Автором Статті для публікації  в журналі «Клінічна та профілактична медицина» (далі – Журнал) та на сайті Журналу.

  • Ліцензіар гарантує, що:

2.2.1) він володіє авторськими правами на Статтю, що передає Ліцензіату;

2.2.2) твір (стаття), права на використання якого передані Ліцензіату за цим договором, є оригінальним твором;

2.2.3) твір (стаття), права на який він передає Ліцензіату за цим договором раніше офіційно (тобто, за формально укладеним договором) нікому не був переданий для відтворення та іншого використання. Якщо твір вже був опублікований, Ліцензіар повинен повідомити про це Ліцензіата.

2.3. Ліцензіар передає права Ліцензіату за цим договором на основі невиключної ліцензії.

2.4. Можливість використання матеріалів Журналу третіми особами регламентується ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY-NC, яка дозволяє третім особам поширювати Статтю з визнанням її авторства і першої публікації у Журналі.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

  • Територія, на якій допускається використання прав на Статтю, не обмежена.
  1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк 10 (десять) років права на використання Статті, що включають в себе, але не обмежуються:

3.1.1) відтворенням Статті або її окремої частини (опублікування, оприлюднення, дублювання, тиражування, а також здійснення будь-якого іншого розмноження) в будь-якій матеріальній формі без обмежень, в тому числі паперовому та електронному носії у вигляді окремого твору в наукових виданнях і/або базах даних Виконавця і/або інших осіб, на розсуд Виконавця;

3.1.2) рецензуванням, редагуванням, скороченням, переробленням або доопрацюванням тексту Статті чи зображення на електронних, паперових або будь-яких інших носіях за умови погодження внесених правок з Автором;

3.1.3) поширенням та доведенням до загального відома, обробки та систематизації Статті або її окремої частини українською, російською та англійською мовами на будь-якому носії у складі наукових видань і/або базах даних Виконавця чи інших осіб, на розсуд Виконавця, або у вигляді самостійного твору по всьому світу;

3.1.4) доведенням Статті або окремої її частини до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Статті з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (в тому числі через Інтернет);

3.1.5) розміщенням матеріалів і метаданих Статті в наукових базах даних та інформаційних системах на розсуд Виконавця без погодження із Автором;

3.1.6) організацію присвоєння Статті цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI);

3.2. Ліцензіат власними силами або із залученням третіх осіб надає Ліцензіару комплекс послуг із підготовки до публікації і публікації Статті в Журналі.

3.3. Ліцензіар при поданні Статті повинен чітко дотримуватись викладеного на сайті Ліцензіата керівництва для авторів.   

3.4. Ліцензіат сприяє вільному доступу до усіх статей відразу після публікації.

3.5. Ліцензіар, у зв’язку з цим Договором, зберігає за собою право укладати окремі контрактні домовленості, що стосуються не ексклюзивного поширення версії статті з посилання на її оригінальну публікацію в Журналі.

3.6. Ліцензіар має право розміщувати Статті в мережі Інтернет до і під час процесу розгляду її Ліцензіатом, оскільки це сприятиме продуктивному обговоренню і більшій кількості посилань на дану роботу.

3.7. Ліцензіат зобов'язується дотримувати передбачених чинним законодавством авторських прав, прав Ліцензіара, а також здійснювати їх захист і вживати всіх можливих заходів для запобігання їх порушенню третіми особами.

  1. Фінансові питання

4.1. Права передаються Автором Виконавцю безоплатно, і публікація Статті в Журналі не тягне жодних фінансових відрахувань Автору.

4.2. Автор не сплачує за подання, редакційну обробку та публікацію статті в Журналі.

4.3. Автори можуть нести фінансові зобов’язання, пов’язані з додатковими послугами, визначеними переліком платних послуг, які можуть надаватися ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС відповідно розпорядження Керівника ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС № 71 від 27.03.2024 р.

  1. Відповідальність Сторін

5.1. Виконавець протягом строку дії Договору не несе відповідальність за несанкціоноване використання даних, наданих Автором, третіми особами

5.2. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Всі відомості, надані Замовником, повинні бути достовірними. Замовник  відповідає за достовірність і повноту відомостей, переданих Виконавцю. При використанні недостовірних відомостей, отриманих від Замовника, Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, спричинені його Замовника на підставі наданих недостовірних відомостей.

5.4. Автор несе відповідальність за достовірність викладених у Статті фактів, цитат, розрахунків, висновків, посилань на законодавство України, офіційну документацію та (або) за наукову обґрунтованість твору. Автор несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на Статтю.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за Договором за:

5.5.1) будь-які дії, які є прямим або непрямим результатом дій Автора (Авторів);

5.5.2) будь-які збитки Автора незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т. ч. прийняття правових актів), пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини.

5.7. Автор гарантує, що текст Статті не містить технічних або програмних модифікацій, спрямованих на некоректну роботу систем аналізу тексту на наявність запозичень (штучне завищення відсотка оригінальності технічними або програмними засобами). У разі виявлення Виконавцем подібних модифікацій направлена Автором Стаття не підлягає опублікуванню, послуги Виконавця вважаються виконаними у повному обсязі. У разі виявлення модифікацій після опублікування Статті, вона підлягає негайному відкликанню з друку з повідомленням про даний факт всіх зацікавлених осіб.

5.8. Припинення терміну дії Договору з будь-якої підстави не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

  1. Порядок зміни і розірвання Договору

6.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору шляхом розміщення зміненого тексту договору на сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту розміщення тексту Договору на сайті Виконавця.

6.2. У разі незгоди Автора зі змінами умов цього Договору Автор має право направити Виконавцю повідомлення про відмову від цього Договору. У разі відсутності письмового повідомлення від Автора протягом 10 робочих днів з моменту розміщення нового тексту договору на сайті Виконавця зміни вважаються прийнятими Автором, і Договір продовжує діяти із внесеними змінами.

6.3. Цей Договір може бути розірвано достроково:

6.3.1) за згодою Сторін в будь-який час;

6.3.2) з інших підстав, передбачених цим Договором та законодавством України.

6.4. Відмова від виконання договору Оферти після прийняття Виконавцем Статті до публікації в Збірнику неможлива.

  1. Чинність Договору

7.1. Дія цього Договору виникає з моменту направлення Статті до Журналу.

7.2. У разі прийняття Виконавцем рішення про відмову в опублікуванні Статті в Журналі цей Договір втрачає силу для Замовника.

7.3 У випадку якщо Статтю надано Автором з порушенням правил і вимог цього Договору, Виконавець, на власний вибір, має право повернути матеріали Автору на доопрацювання або відмовити в опублікуванні.

7.4. Рішення про відмову в публікації або направлення матеріалів на доопрацювання направляється Автору на адресу електронної пошти, вказаної при поданні Статті.

  1. АДРЕСА, РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Державна наукова установа
«Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» ДУС

01014, м. Київ вул. Верхня, 5,
Код ЄДРПОУ 05415786,
mag.cp.medical@gmail.com

+380970994737