21 листопада 2017 Опубліковано в Статті до розгляду

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНИХ ЗУБЧАСТИХ АДЕНОМ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Резю­ме­. Мета - провести аналіз випадків зубчастих аденом (ЗА) із визначенням частоти їх виявлення і особливостей морфологічної будови. Матеріал і методи. Проаналізовані резуль­ тати морфологічного дослідження матеріалу 376 діагностичних колоноскопій з біопсією. Результати. У 289 пацієнтів з 376 (75,2%) були виявлені 1058 колоректальна поверхнева нео-плазія (КПН). Частота виявлення КПН склала 0,74 (289/376), індекс виявлення КПН – 2,78 (1058/376). ЗА були діагностовані в 42% (157/376; 95%; ДІ 32,6-53,5), папілярно-тубулярні аде-номи в 66% (248/376; 95%; ДІ 58,2-70,8). У 31% випадків спостерігалося одночасне виявлення папілярно-тубулярних і ЗА у одного пацієнта (116/376;95%; ДІ 28,6-42,7). Серед усіх 1058 КПН у 672 (63,5%) випадках діагностовано папілярно-тубулярні, у 386 (36,5%) – ЗА. ЗА зустрі-чалися достовірно рідше папілярно-тубулярних (р<0,01; відношення шансів 2,69). Серед 386 зубчастих КПН було діагностовано 95 ГП (24,6%), 144 ЗА на широкій основі (SSA) (37,2%), 74 традиційних ЗА (TSA) (19,4%), 73 некласифікованих ЗА (18,8%). Висновки. ЗА є частою колоректальною патологією. Скринінгова колоноскопія з видаленням ЗА є ефективним мето-дом профілактики колоректального рака.

 

Вступ вивчення пато- і морфогенезу КПН із визначенням
їх потенціалу малігнізації.
В останні десятиріччя у більшості країн світу
відмічається невпинне зростання показників захво- Зубчасті аденомі (ЗА) – різновид КПН слизової
рюванності на колоректальний рак [1]. Надзвичайно оболонки товстої кишки, які почали діагностувати
актуальною є проблема діагностики раннього коло- лише наприкинці минулого століття. У 1990 році
ректального раку і передракових захворювань, Longacre i Fenoglio-Preiser вперше застосували термін
насамперед поліповидних і неполіповидних коло- «зубчаста аденома»[4], а у 2003 році Torlacovic і співавт.
ректальних поверхневих неоплазій (КПН). В наш розділили ЗА на дві групи - традиційна ЗА (TSA -
час визнають необхідність скринінгової  колонос- traditional sessie adenoma) і ЗА на широкій основі (SSA
копії (КС) з видаленням цих утворень [2], що є діа- - sessile serrated adenoma) [5].  У класифікації ВООЗ
гностичною і лікувальною маніпуляцією. Методи 2010 року серед передпухлинних утворень товстої
ендоскопічного дослідження із застосуванням кишки була виділена нова рубрика - зубчасті неопла-
методик відеоколоноскопії, хромоскопії, ендоско- зії, що включають гіперпластичні поліпи (ГП), ЗА на
пії зі збільшенням, дослідження у вузькому спектрі широкій основі (SSA) і традиційні ЗА (TSA) [6].
дають можливість оцінити стан слизової оболонки
кишечника і прицільно взяти біопсію з патологічно На сьогодняшній день вважають, що всі зубчас-
змінених ділянок [3]. Мікроскопічне дослідження ті неоплазії мають канцерогенний потенціал [7].
дає можливість встановити гістологічну будову Пусковим моментом зубчастого механізму канце-
КПН, що зумовлює подальшу тактику ведення рогенезу є мутаація гена BRAF, в результаті чого
пацієнта; також, все більшого значення набуває порушується процес проліферації, діференціюван-


34                                                                                                                            Клінічна та профілактична медицина, № 3/2017


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ. СТАТТІ
ня і апоптоза епітеліоцитів, і виникає зубчасте утво- вані в 42% (157/376; 95%; ДІ 32,6-53,5), папілярно-
рення товстої кишки. В подальшому відбувається тубулярні неоплазії в 66% (248/376; 95%; ДІ 58,2-
епігенетична інактивація ряда генів, зокрема гену 70,8), причому у 31% випадків спостерігалося одно-
hMLHI, що відповідає за корекцію похибок реплі- часне виявлення папілярно-тубулярних і зубчастих
кації ДНК. Часте виникнення  множинних додат- неоплазій у одного пацієнта (116/376;95%; ДІ28,6-
кових мутацій зумовлює відносно швидкий розви- 42,7). Серед усіх 1058 КПН у 672 (63,5%) випадках
ток цитологічної дисплазії та злоякісної трансфо- діагностовано папілярно-тубулярні, у 386 (36,5%) –
рамції пухлини [8]. зубчасті неоплазії. Папілярно-тубулярні неоплазії
зустрічалися достовірно частіше зубчастих неопла-
Проблемі діагностики ЗА присвячена велика зій (р<0,01; відношення шансів 2,69).
кількість англомовних робіт і поодинокі російсько-
мовні публікації. В Україні є публікація, де широко Отже, КПН зустрічаються у 75,2 % пацієнтів
представлені питання етіології, патогенеза, ендоско- при скринінговій КС, тобто є поширеною патоло-
пічної і морфологічної діагностики ЗН, однак ця гією. Частота виявлення КПН (detection rate) скла-
робота носить оглядовий характер [9]; клініко-мор- ла 0,74 (289/376), індекс виявлення КПН (detection
фологічні особливості ЗН на власному матеріалі index) – 2,78 (1058/376). Різниця у кількості КПН
описані лише у двох роботах [10,11]. ЗА - їх пошире- серед чоловіків і жінок виявилася статистично не
ність, морфологічні особливості в популяції україн- достовірною (р>0,1). У третині випадків були зна-
ських пацієнтів потребують подальшого вивчення з йдені і папілярно тубулярні, і ЗА у одного пацієнта.
урахуванням зростання захворюваності на рак тов- Щодо локалізації КПН, то  більшість їх була зна-
стої кишки. йдена у лівій частині товстої кишки (р<0,01), що
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ співпадає з даними більшості авторів [Никишаев,
Агейкин]. Хоча відсоток виявлення ЗА достатньо
високий, папілярно-тубулярні КПН зустрічалися
Метою нашого дослідження було провести ана- вірогідно частіще (р<0,01; відношення шансів 2,69;
ліз випадків ЗА із визначенням частоти їх виявлен- 95 % ДІ 2,14–3,52).
ня, зокрема у порівнянні з частотою виявлення
папілярно-тубулярних аденом, а також визначення Хоча ЗА на сьогоднішній день і відводять значну
особливостей морфологічної будови ЗА. роль у прогресуванні в аденокарциному, однак
Матеріал і методи потенціал малігнізації залишається вищим у незуб-
частих КПН [12,13]. Критерієм малігнізації вважа-
ється проростання окремих епітеліальних комплек-
Проаналізовані  результати  морфологічного сів у власну м’язову мембрану слизової оболонки
дослідження матеріалу, взятого при проведенні діа- або крізь неї у власну підслизову основу. Випадків
гностичних КС з біопсією (відеоендокопи Olympus аденокарциноми, що походять із ЗА, ми не спосте-
CF-150:  Olympus  GIF-160Z:  Olympus  Optical рігали.
CoLTD), виконаних у 2014-16 році на базі ДНУ
«НПЦ  ПКМ»  ДУС  і  Медичного  Центру В діагностиці ЗА керувалися класифікацією
«Універсальна клініка «Оберіг». ВООЗ 2010 року [6], рекомендаціями  експертної
групи D. Rex i співавт. [14], а також підходами, що
У дослідженні взяли участь 376 пацієнтів у віці розроблені у статті Харловой О.А. и соавт. [15].
18-86 років (середній вік 52+14 років). Чоловіків Критеріями ГП вважали наявність зубчастості у
було 194 (51,6%) у віці 18-80 років (середній вік верхній половині крипт, наявність видовжених
(51+13 років), жінок – 182 (48,4%) у віці 22-86 років недеформованих крипт, базальні відділи яких мали
(середній вік (50+12років). Фіксували всі КПН, тубулярну будову без ознак розгалуження, дилятації
виявлені під час КС. і горизонтального росту; відсутність псевдострати-
Результати і обговорення фікації ядер, еозінофільних змін епітелію, ознак
клітинної атипії (Рис. 1).
У 289 пацієнтів з 376 (75,2%) були виявлені 1058 Критеріямі ЗА на широкій основі (SSA) вважали
КПН. Індекс виявлення КПН (кількість виявлених поширення зубчастості на всю глибину крипт;
КПН по відношенню до загальної кількості обсте- наявність хоча б однієї крипти з вираженими архі-
жених пацієнтів) склав 2,88. Цей показник у групі тектурними порушеннями - дилятація базальних
чоловіків склав 3,26, у групі жінок - 2,48, різниця відділів, горизонтальний ріст базальних відділів
статистично достовірна (р<0,05). КПН достовірно вздовж м’язової пластинки; відсутність псевдостра-
частіше (74%) локалізувалися у лівій частині товстої тифікації ядер, еозинофільних змін епітелія, цито-
кишки (р<0,01). Зубчасті неоплазії були діагносто- логічної атипії (рис. 2). Критеріями ЗА на широкій

основі з дисплазією вважали наявність вогнищ цитологічної атипії.

Критеріями традиційної ЗА вважали ектопічні крипти і еозинофільні зміни епітелія. Ектопічні крипти короткі, відходять від крипти під прямим кутом і не досягають м’язової пластинки. Еозинофільні зміни епітелія являють собою високі стовпчасті клітини з еозинофільною цитоплазмою і центрально розміщеним видовженим ядром (рис. 3). Ознаки клітинної атипії можуть буті різно-го ступеня вираженості і носити вогнищевий або дифузний характер.

Слід зазначити, що частина авторів виділяє так звані некласифіковані зубчасті утворення, які за морфологічною будовою не можуть бути віднесені ні до однієї з трьох рубрик класифікації (Рис.4), що пов’язане або з особливостями морфологічної будови, або з недостатньою кількістю матеріала, взятого при біопсії [15].

Серед досліджуваних нами зубчастих 386 КПН було діагностовано 95 ГП (24,6%), 144 ЗА на широкій основі (SSA) (37,2%), 74 традиційних ЗА (TSA) (19,4%) і 73 некласифікованих зубчастих утворень (18,8%).

Висновки

ЗА є частою патологією слизової оболонки тов-стої кишки, яка виявляється у 42% пацієнтів при скринінговій КС і складає 36,5% всіх виявлених КПН. Разом з тим, на сьогодняшній день немає чітких критеріїв ендоскопічної і морфологічної діагности-ки зубчастих неоплазій, не визначені ознаки, що дозволяють прогнозувати можливості і швидкість їх малігнізації. Розробка алгоритму диференційної діагностики різних типів зубчастих утворень є важ-ливим етапом у подальшому вивченні їх біологічних і   молекулярно-генетичних особливостей для розу-міння патогенезу колоректального раку.

З    урахуванням того, що ЗА мають достатньо високий ризик злоякісного переутворення, необ-хідне своєчасне виявлення і ендоскопічне видален-ня цих утворень з метою профілактики зубчастого колоректального раку.

Література

 1. Рак в Україні, 2015–2016: захворюваність, смерт-ність, показники діяльності онколоґічної служби. Бюлетень Національного канцер-реєстра України. 2017. 18. С. 26–30.
 1. Яковенко В. О., Курик О. Г. Ендоскопічна резекція слизової оболонки кишечника з приводу коло рек-тальної неоплазії. Клінічна хірургія. 2013. 12. С. 25–27.
 1. Захараш М. П., Яковенко В. О., Курик О. Г. NBI і ендоскопія з високим збільшенням: сучасні можли-вості ендоскопічної діагностики. Український жур-нал малоїнвазивної і ендоскопічної хірургії. 2009. 13 (4). C.12–15.
 1. Longacre T., Fenoglio-Preiser C. Mixed hyperplastic adenomatous polyps. A distinct form of colorectal neoplasia. Am J Surg Pathol. 1990. 1. P. 524-537.
 1. Torlakovic E., Skovlund E., Snover D., Nesland I. M. Morphologic reappraisal ofserrated colorectal polyps . J Surg Pathol. 2003. 27. P. 65-81.
 1. Snover D. C., Ahnen D. J., Burt R. W., Odze R. D. Serrated polyps of the colon and rectum and serrated («hyperplastic») polyposis. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Tumours of the digestive system. 4th ed. Lyon: IARC Press, 2010. P. 160-165.
 1. Агейкина Н. В., Дуванский В. А., Князев М. В. Альтернативные пути развития колоректального рака. Гистогенети ческие и молекулярные особеннос-ти зубчатых паражений. Експериментальная клини-ческая гастроентерология. 2014. 7(107). С. 5–13.
 1. O’Brien M., Zhao Q, Yang S. Colorectal Serrated Pathway Cancers and Precursors. Histopathology. 2015. 66. Р. 49–65.
 1. Никишаев В. И., Патий А. П., Тумак И. Н., Коляда И. А. Эндоскопическая диагностика раннего колорек-тального рака. Український журнал малоїнвазивної та ендоскопічної хірургії. 2012. 16 (1). С. 35–55.
 1. Костогладов А. В., Яковенко В. О., Воднар Л. В., Баздурев В. В. Морфологічна діагностика зубчатих неоплазій товстої кишки. Український журнал мало-інвазивної та ендоскопічної хірургії. 2014. 1 (79). С. 70–72.
 1. Курик О. Г., Яковенко В. О., Баздурев В. В. Морфологическая діагностика зубчатих неоплазий толстой кишки. ScienceRise. 2015. 7/4(12). С. 69-73
 1. Yamane L., Scapulatempo-Neto C., Reis R. M., Guimarгes D. P. Serrated pathway in colorectal carcinogenesis. World J Gastroenterol. 2014. 14. 20(10). С. 2634-40.
 1. Singh R., Zorron Cheng Tao Pu L., Koay D., Burt A. Sessile serrated adenoma/polyps: Where are we at in 2016? World J Gastroenterol. 2016. 22(34). Р. 7754-9.
 1. Rex D. K., Ahnen D. J., Baron J. A., Batts K. P., Burke C. A., Burt R. W. Serrated lesions of the colorectum: review and recommendations from an expert panel. The American Journal of Gastroenterology. 2012. 107 (9). Р. 1315–1329.
 1. Харлова О. А., Данилова Н. В., Малков П. Г., Агейкина Н. В., Князев М. В. Клинико-морфологические особенности зубчатых образова-ний толстой кишки. Архив патологии. 2015. 4. С. 24-32.

REFERENCES

 1. Rak v Ukraini, 2015–2016: zabolevayemost, smertnost, pokaznyky diyalnosti oncologichnoi sluzhby (2017). [Cancer in Ukraine, 2015-2016: morbidity, mortality, performance indicators of the oncology service]. Bulletin of the National Chancellery of Ukraine, 18, 26–30.
 1. Yakovenko V. O., Kuryk O. G. (2013). Endoscopychna resekciya slyzovoi obolonky kyshechnika z pryvodu kolorektalnoi neoplazii [Endoscopic resection of the mucous membrane of the intestine about the circle of rectal neoplasia]. Clinical Surgery, 12, 25–27.
 1. Zakharash M. P., Yakovenko V. O., Kuryk O. G. (2009). NBI і endoscopiya z vysokym zbilshennyam: suchasni mozhlyvosty endoskopichnoi dyagnostiki [NBI and endoscopy with a high magnification: modern possibilities of endoscopic diagnostics]. Ukrainian Journal of Minimal Invasive and Endoscopic Surger., 13 (4), 12–15.
 1. Longacre T., Fenoglio-Preiser C. (1990). Mixed hyperplastic adenomatous polyps. A distinct form of colorectal neoplasia. Am J Surg Pathol., 14, 524-537
 1. Torlakovic E., Skovlund E., Snover D., Nesland I. M. (2003). Morphologic reappraisal ofserrated colorectal polyps . J Surg Pathol., , 27, 65-81.
 1. Snover D. C., Ahnen D. J., Burt R. W., Odze R. D. Serrated polyps of the colon and rectum and serrated («hyperplastic») polyposis. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Tumours of the digestive system. 4th ed. Lyon: IARC Press, 2010, 160-165.
 1. Ageikina N. V., Duvanskiy V. A., Knyazev M. V. Alternativniy put razvitiya kolorektalnogo raka. Histogeneticheskye i molekulyarnye osobennosty zybchatych porazheniy [Alternative ways to develop colorectal cancer. Histogenetic and molecular features of tooth paralysis]. Experimental clinical gastroenterology, 2014, 7(107), 5–13.
 1. O’Brien M., Zhao Q, Yang S. Colorectal Serrated Pathway Cancers and Precursors. Histopathology, 2015, 66, 49–65.
 1. Nikishayev V. I., Patiy A. P., Tumak I. N., Kolyada I. A. Endoscopicheskaya diagnostica rannego kolorektalnograka [Endoscopic diagnosis of early colorectal cancer]. Ukrainian Journal of Minimal Invasive and Endoscopic Surgery, 2012, 16 (1), 35–55.
 1. Kostoglodov A. V., Yakovenko V. O., Bodnar L. V., Bazdyryev V. V. Morphologichna diagnostica zubchatyh neoplasiy tovstoi kyshky [Morphological diagnosis of dentate colon neoplasia]. Ukrainian Journal of Minimally Invasive and Endoscopic Surgery, 2014, 1 (79), 70–72.
 1. Kuryk O. G., Yakovenko V. O., Bazdyryev V. V. Morphologicheskaya diagnostica zubchatyh neoplasiy toltoy kyshky [Morphological diagnosis of dentate neoplasia of the large intestine]. ScienceRise, 2015, 7/4(12), 69-73.
 1. Yamane L., Scapulatempo-Neto C., Reis R. M., Guimarгes D. P. Serrated pathway in colorectal carcinogenesis. World J Gastroenterol. , 2014 Mar 14, 20(10), 2634-40.
 1. Singh R, Zorron Cheng Tao Pu L, Koay D, Burt A. Sessile serrated adenoma/polyps: Where are we at in 2016? World J Gastroenterol., 2016, 22(34), 7754-9.
 2. Rex D. K., Ahnen D. J. Baron J. A., Batts K. P., Burke
 1. Harlova O. A., Danylova N. V., Malkov P. G., Ageikina

Останнє редагування Вівторок, 21 листопада 2017 13:21

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Шаблоны Joomla с адаптивным макетом