21 листопада 2017 Опубліковано в Статті до розгляду

Аналіз ефективності діагностики передракових утворень товстої кишки з використанням ширококутової ендоскопії з високою роздільною здатністю і вузькоспектральним освітленням

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Резю­ме­. З метою вивчення ефективності діагностики передракових утворень товстої кишки з використанням ширококутової ендоскопії з високою роздільною здатністю і вузькоспек-тральним освітленням (NBI-ендоскопії) було проведено аналіз результатів 81 NBI-колоноскопії та 90 традиційних колоноскопій, виконаних в ДНУ «НПЦПКМ» ДУС протягом 2015-2017 рр. Встановлено, що частота виявлення аденом під час NBI-колоноскопії склала 69,1%, індекс виявлення аденом – 2,20, частота виявлення зубчастих аденом – 19,8%. При виконанні тради-ційної колоноскопії в білому світлі частота виявлення аденом складала 18,9% (p<0,001 за кри-терієм χ2), індекс виявлення аденом – 0,24, що майже на порядок менше показника в основній групі. Також виявлено, що кількість знайдених утворень вірогідно підвищується з віком паці-єнтів (rs=0,45; р<0,001), насамперед за рахунок пласких неоплазій (rs=0,38; р<0,01), які частіше виявляються в лівій половині ободової кишки (rs=0,31; р<0,05). Це збільшує тривалість дослі-дження (rs=0,23; р<0,05), що потрібно враховувати на етапі планування і підготовки пацієнта до обстеження.

Вступ рак прямої кишки – шосте місце у обох статей
(6,1% та 5,0% відповідно). За показником смертнос-
Протягом останніх десятиріч, згідно даних епі- ті у чоловіків рак прямої кишки та рак ободової
деміологічних досліджень, в більшості країн світу кишки займають відповідно четверте та п’яте місця
спостерігається неухильне зростання показників (6,6% та 6,2%), а серед жінок – відповідно четверте
захворюваності населення на колоректальний рак та друге місця (6,9% та 8,5% відповідно). Загалом в
(КРР). Щорічно в світі виявляється до 1.000.000 2014 році в Україні від раку ободової та прямої
нових випадків КРР, він займає третє місце в світо- кишки померло 9334 людини [8].
вій структурі смертності від злоякісних новоутво-
рень (774 тисяч випадків в 2015 році) [1]. Майже половина випадків колоректального
раку виявляється на ІІІ-IV стадіях, що значно
За даними Національного канцер-реєстру [8], ускладнює лікування та обумовлює високу дорічну
протягом 2014 року в Україні виявлено 8777 пер- летальність. Лише у 8,8% випадків рак ободової
винних пацієнтів з раком ободової кишки та 7496 кишки та у 18,4% – рак прямої кишки були виявле-
пацієнтів з раком прямої кишки, з яких близько ні під час профілактичних оглядів, а в 2,0% випадків
третини не прожили 1 року після встановлення діа- діагноз було встановлено лише під час автопсії [8].
гнозу (34,9% та 29,1% з числа вперше захворілих в
2014р. відповідно). В загальній структурі захворю- Розвиток  скринінгових  програм  виявлення
ваності на злоякісні новоутворення населення утворень товстої кишки визначив прогресивне зни-
України в 2014 році рак ободової кишки посів п’яте ження з середини 1980х років захворюваності та
місце у чоловіків (6,4%) і четверте – у жінок (6,6%), смертності від КРР серед населення США [15].

Доведено, що в більшості випадків КРР виникає з  аденоматозних поліпів та зубчастих неоплазій [5, 6, 11]. Проспективні контрольовані дослідження пока-зали зниження ризику КРР при виконанні ендоско-пічної санації органу в разі виникнення або рецидиву новоутворення щонайменше на 10-річний термін [9]. Однак такі результати можливі лише за умови високої якості проведеного дослідження. Одним з показників якості проведення ендоскопічних дослі-джень сьогодні є частота виявлення аденом (adenoma detection rate), яка при правильно організованій скринінговій колоноскопії повинна складати у жінок не менш, ніж 15%, а у чоловіків – не менш, ніж 25%, і в середньому повинна бути вищою за 20% [14]. 

Завдяки розвитку сучасних технологій отриман-ня та обробки зображення з використанням високо-якісного відеоскопічного та комп’ютерного устатку-вання сучасні ендоскопічні апарати забезпечують нові можливості діагностики. Впровадження­ в клі-нічну практику методів відеоколоноскопії, підсиле-них високою роздільною здатністю зображення, високим збільшенням та методами «віртуальної хро-москопії» (дослідження у вузькому спектрі світла – Olympus Narrow band imaging (NBI), Fuji Intelligent Color Enhancement (FICE) та Pentaxi Scan), дозволяє значно підвищити частоту виявлення пласких поверхневих неоплазій (пухлин з латеральним роз-повсюдженням; зубчастих, ворсинчастих, тубуляр-них, папілярних і змішаних аденом) товстої кишки [3, 6, 13]. Проте висока вартість такого обладнання та більша тривалість дослідження обмежують викорис-тання цих технологій в якості скринінгу.

Таким чином, на теперішній час в світі немає одностайної думки з приводу оптимальних алгорит-мів скринінгу поверхневих утворень товстої кишки та ранньої діагностики КРР [2, 12]. Для підвищення ефективності вторинної профілактики КРР та ран-ньої діагностики початкових форм раку товстої кишки, які можуть бути радикально вилікувані з використанням мініінвазивних технологій [10], потрібно удосконалення алгоритмів скринінгу населення із застосуванням новітніх методів ендос-копічної діагностики та лікування. Але на теперіш-ній момент недостатньо вивчена ефективність новітніх ендоскопічних методів (ширококутової ендоскопії з високою роздільною здатністю, вико-ристанням технологій віртуальної хромоскопії [NBI, FICE, iScan] та хромоскопії) в порівнянні з традиційною відеоколоноскопією в білому світлі, та їх можливе місце в загальному алгоритмі скринінгу.

Мета роботи

Вивчити і порівняти ефективність діагностики передракових утворень товстої кишки з викорис танням фіброколоноскопії, відеоколоноскопіїв білому світлі та ширококутової ендоскопії з висо-кою роздільною здатністю і вузькоспектральним освітленням (NBI-ендоскопії).

Матеріали і методи

Основну групу дослідження склали 81 пацієнт, яким впродовж 2015-2017 років на базі ДНУ «НПЦПКМ» ДУС було виконано дослідження тов-стої кишки з використанням ширококутової ендо­ скопії з високою роздільною здатністю і вузько-спектральним освітленням (NBI-ендоскопії) відео-колоноскопом «Olympus EVIS EXERA II CV-H180». До групи порівняння були включені 90 пацієнтів, яким в ДНУ «НПЦПКМ» ДУС було проведено колоноскопію в білому світлі за допомогою відео­ колоноскопу«Olympus EVIS EXERA ІІ CF-22Т160» або фіброколоноскопу «Olympus CF-XQ40L». Підготовку до дослідження проводили за допомо-гою розчинів макроголів («Фортранс», «Мовіпреп», «Ендофальк») згідно інструкції, з додаванням в останню порцію розчину симетикону для зменшен-ня піноутворення [7]. Підготовка проводилась у поєднанні з попередньою безшлаковою дієтою про-тягом 3 діб. Для оцінки якості підготовки кишечни-ка до колоноскопії (КС) використовували Бостон­ ську шкалу оцінки якості підготовки кишечника до КС (BBPS) [10]. Перед виконанням дослідження обов’язково отримувалась інформована згода на проведення дослідження і седації. Більшість дослі-джень виконувались під внутрішньовенною седаці-єю розчином пропофолу за участі анестезіологічної бригади. Ендоскопічне дослідження проводилось за стандартними методиками. При виявленні утво-рень в більшості випадків виконувалось одночасне їх видалення за типом холодної щипцевої поліпек-томії велетеньськими щипцями («Jumbo forceps Olympus», 6 мм), холодної петлевої поліпектомії або методом електроексцизії за допомогою діатермічної петлі, з подальшим гістологічним дослідженням видаленого матеріалу. В низці випадків, при відсут-ності можливості одномоментної поліпектомії (великий розмір утворення, недостатня підготовка кишечника, високий ризик кровотечі або перфора-ції тощо), біопсія утворення не виконувалась для запобігання фіброзу тканин, який може ускладнити подальше ендоскопічне видалення пухлини.

Статистична обробка результатів наукових досліджень здійснювалась за допомогою пакету аналізу статистичних даних «MedStat 8.0». Статистичні характеристики для кількісних ознак наводяться у вигляді середньої арифметичної (M) та її  стандартної похибки (±m) при нормальному зако-ні розподілу, в інших випадках – у вигляді медіани (Me) та інтерквартильного розмаху (25 - 75перцентиль). Для порівняння використовували критерії Стьюдента (t), Манна-Уїтні (U) критерій Хі-квадрат Пірсона (χ2), для оцінки взаємозв’язку – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (rs).

Результати та їх обговорення

Серед пацієнтів основної групи (n=81) було 23 (28,4%) чоловіка і 58 (71,6%) жінок, віком від 21 до 82 років, в середньому 60,7±1,4 роки.

При дослідженні анамнезу життя з’ясовано, що 13 пацієнтам (16,0%) раніше було проведено опера-тивне втручання з приводу колоректального раку, в низці випадків в комбінації з хіміотерапією або про-меневою терапією, в терміни від 0,6 до 20,8 років, в середньому за 3,8 (1,8 - 5,1) років до поточного дослідження. Також 21 пацієнту (25,9%) раніше виконувалась поліпектомія, в терміни від 0,5 до 6,9 років, в середньому за 2 (1 - 4) роки до обстежен-ня. При цьому встановлено, що КРР та поліпи тов-стої кишки в анамнезі часто поєднувались (rs=0,43; р<0,001).

Час виконання дослідження коливався від 19 хв. до 34,2 хв. і в середньому складав 20,6±0,49 хв. При цьому тривалість дослідження закономірно збіль-шувалась при виявленні кількох утворень (rs=0,38; р<0,001), кількості виконаних поліпектомій (rs=0,39; р<0,001), наявності дивертикулів кишеч-ника (rs=0,32; р<0,01). Останні мали місце майже в половині випадків (48,1%), переважно у сигмопо-дібній кишці.

Якість підготовки пацієнтів в 4 випадках (4,9%) була недостатньою (BBPS3 балів), у 46 пацієнтів (56,8%) – задовільною (4-6 балів BBPS), та у 31 хво-рого (38,3%) – відмінною (BBPS7 балів), і в серед-ньому складала 6,1±0,17 балів. Не виявлено досто-вірного зв’язку якості підготовки з віком та статтю пацієнтів, а також із проведеним раніше оператив-ним втручанням на товстій кишці. Втім показано, що підвищення якості підготовки кишечника до дослідження вірогідно впливає на час інтубації слі-пої кишки (rs=-0,23; р<0,05) та збільшення частоти виявлення неоплазій слизової, розміром до 5 мм (rs=0,24; р<0,05).

Доброякісні утворення слизової оболонки тов-стої кишки виявлені у 64 пацієнтів (79,0%). При цьому по 1 неоплазії знайдено у 17 пацієнтів (26,6%), по 2 або 3 утворення виявлено у 19 хворих (29,7%),

у  третині випадків (22 пацієнта, 34,4%) їх кількість коливалась від 4 до 10, а у 6 пацієнтів (9,4%) – від 10 до 30 утворень. В середньому на одного пацієнта припадало 3 (1 – 6) утворення.Із загальної кількості виявлених утворень слизової оболонки товстої кишки (n=299) пласкі неоплазії (ІІ тип за Паризькою класифікацією поверхневих неоплазій травного тракту) складали 85,6% (256 утворень), які були виявлені у 56 пацієнтів (69,1% всіх досліджених осіб). У 43 (14,4%) випадках утворення відповідали І типу неоплазій.

Аналіз розподілу виявлених неоплазій за розмі-ром та локалізацією наведено на рис. 1 та рис. 2 від-повідно.

Як можна бачити з наведених діаграм, утворен-ня розміром до 5 мм склали 65,2% всіх виявлених неоплазій (195 утворень), і майже чверть утворень були локалізовані у правих відділах ободової кишки (73 неоплазії, 24,4%).

Встановлено, що у чоловіків новоутворення слизової оболонки товстої кишки виявляються в більшій кількості, ніж у жінок: в середньому 4,5 (2 – 9,5) утворень у чоловіків проти 3 (1 – 4,5) у жінок (р<0,05 за U-критерієм). Кількість знайдених утво-рень вірогідно підвищується з віком пацієнтів (rs=0,45; р<0,001), насамперед за рахунок пласких неоплазій (rs=0,38; р<0,01), які частіше виявляють-ся в лівій половині ободової кишки (rs=0,31; р<0,05). Так, у пацієнтів віком до 60 років кількість виявлених новоутворень коливалась від 1 до 11 і в середньому складала 2(1-3) утворення, у той час як у обстежених старше 60 рокыв середня кількість зареєстрованих була вдвічі більшою

Рис. ­1. Ррозподіл виявлених утворень слизової оболонки товстої кишки за розміром. ­

Рис. ­2. Ррозподіл виявлених утворень слизової оболонки товстої кишки (ТК) за локалізацією. ­

виявлених новоутворень коливалась від 1 до 11 і в жінок (51,1%) у віці від 33 до 90 років, в середньому
середньому складала 2 (1 – 3) утворення, в той час 65,7±1,3 роки.
як у обстежених старше 60 років середня кількість
зареєстрованих неоплазій була вдвічі більшою – 4 Загалом було виявлено 22 неоплазії у 17 пацієн-
(1,5 -7) при р<0,05 за U-критерієм. Все це збільшує тів (18,9%), що в 4,2 рази було менше такого показ-
тривалість  дослідження  (rs=0,23;  р<0,05),  що ника в основній групі (79,0%; p<0,001 за критерієм
потрібно враховувати на етапі планування і підго- χ2). При цьому серед знайдених утворень 20 (90,9%)
товки пацієнта до обстеження. відповідали типу І (за Паризькою класифікацією
поверхневих неоплазій травного тракту) і 2 (9,1%) –
Одночасно під час дослідження було видалено типу ІІ (p<0,001 порівняно з основною групою).
178 виявлених неоплазій (59,5% від загальної кіль- Співставлення структури виявлених утворень за їх
кості). Ще з 26 (8,7%) виявлених утворень було розміром не виявило вірогідних відмінностей між
взято біопсію. В низці випадків біопсія утворень не групами дослідження (p>0,05). Водночас, в групі
виконувалась у зв’язку з високим ризиком крово- порівняння більше половини неоплазій спостеріга-
течі або для попередження розвитку фіброзу тканин лись у лівій половині ободової кишки – 59,1%
в ділянці утворення, який може ускладнити подаль- проти 29,4% (p<0,01).
ше ендоскопічне втручання. У 15 з 64 пацієнтів
(23,4%) було видалено по 1 утворенню; від 2 до 5 Із виявлених утворень 10 (45,5%) було одночас-
неоплазій – у 35 пацієнтів (54,7%); від 6 до 10 – у 5 но видалено, ще із 3 (13,6%) взято біопсію. За дани-
хворих (7,8%) та у 1 пацієнта (1,6%) видалено понад ми гістологічного дослідження, всі 13 утворень
10 виявлених утворень. (100%) були представлені тубулярними або папіляр-
но-тубулярними аденомами.
Проведено гістологічне дослідження 198 вида-
лених утворень та біоптатів (66,2% всіх виявлених Таким чином, частота виявлення аденом під час
неоплазій). З них найчастіше зустрічались тубуляр- колоноскопії в білому світлі складала 18,9% (p<0,001
ні аденоми – 149 (75,3%). В 4 випадках (2,0%) діа- за критерієм χ2), індекс виявлення аденом – 0,24, що
гностовано папілярно-тубулярні аденоми. Зубчасті майже на порядок менше показника в основній групі.
аденоми виявлені в 19 препаратах (9,6%), а також в Висновки
6 препаратах (3,0%) надано заключення «гіперплас-
тичні поліпи». В 15 (7,6%) досліджених гістологіч- 1.  Частота виявлення аденом під час колоноскопії
них препаратах виявлено запальні зміни слизової. В з використанням ширококутового ендоскопа з
цілому, частота виявлення аденом в нашому дослі- високою роздільною здатністю і вузькоспек-
дженні при NBI-колоноскопії складає 69,1% (56 тральним освітленням (NBI) склала 69,1%,
випадків з 81), індекс виявлення аденом – 2,20, індекс виявлення аденом – 2,20, частота вияв-
частота виявлення зубчастих аденом – 19,8% (16 лення зубчастих аденом – 19,8%. При виконан-
пацієнтів). ні традиційної колоноскопії в білому світлі час-
тота виявлення аденом складала 18,9% (p<0,001
При проведенні кореляційного аналізу не вста- за критерієм χ2), індекс виявлення аденом –
новлено вірогідного зв’язку між наявністю у паці- 0,24, що майже на порядок менше показника в
єнта в анамнезі діагностованого та пролікованого основній  групі.Виявлена  різниця  потребує
КРР та частотою виявлення нових утворень ТК, яка подальших досліджень для аналізу її причин,
залишалась високою. Так, під час проведення NBI- пошуку шляхів підвищення якості традиційної
колоноскопії таким хворим неоплазії були виявлені відеоколоноскопії та обгрунтування широкого
в 11 із 13 випадків (84,6%), з коливаннями від 1 до впровадження NBI-ендоскопії.
10 утворень. Гістологічна структура видалених утво- 2.  Виявлені під час NBІ-ендоскопії пласкі неопла-
рень і біоптатів у 8 пацієнтів в усіх випадках відпо- зії (ІІ тип за Паризькою класифікацією поверх-
відала критеріям доброякісних пухлин епітеліальної невих неоплазій травного тракту) складали
природи, з них в 2 випадках відзначались зубчасті 85,6% та були виявлені у 69,1% всіх досліджених
аденоми, ще в 2 – гіперпластичні поліпи. Також у осіб проти 9,1% серед виявлених утворень при
пацієнтів часто поєднуються неоплазії та диверти- традиційній колоноскопії (p<0,001 порівняно з
кули товстої кишки (rs=0,23; р<0,05). основною групою).
3.  У чоловіків новоутворення слизової оболонки
В якості групи порівняння було проаналізовано товстої кишки виявляються в більшій кількості
результати 90 колоноскопій в білому світлі за допо- (в середньому 4,5 (2 – 9,5) утворень), ніж у
могою відеоколоноскопу «Olympus EVIS EXERA ІІ жінок (в середньому 3 (1 – 4,5) неоплазій)
CF-22Т160»  або  фіброколоноскопу  «Olympus (р<0,05 за U-критерієм). Кількість знайдених
CF-XQ40L». В групі було 44 чоловіка (48,9%) та 46 утворень вірогідно підвищується з віком паці-


Клінічна та профілактична медицина, № 3/2017                                                                                                                                       29


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ. СТАТТІ

єнтів (rs=0,45; р<0,001), насамперед за рахунок також із проведеним раніше оперативним втру-
пласких неоплазій (rs=0,38; р<0,01), які частіше чанням на товстій кишці. Втім показано, що
виявляються в лівій половині ободової кишки підвищення якості підготовки кишечника до
(rs=0,31; р<0,05). Це збільшує тривалість дослі- дослідження вірогідно впливає на час інтубації
дження (rs=0,23; р<0,05), що потрібно врахову- сліпої кишки (rs=-0,23; р<0,05) та збільшення
вати на етапі планування і підготовки пацієнта частоти виявлення неоплазій слизової розміром
до обстеження. до 5 мм (rs=0,24; р<0,05), які під час NBI-
4.  Не виявлено достовірного зв’язку якості підго- ендоскопії склали 65,2% всіх виявлених ново-
товки (за BBPS) з віком та статтю пацієнтів, а утворень.

Література

1. Информационный бюллетень Всемирной организа- онкологічної  служби  /  под  ред.  Колеснік  О.О.
ции здравоохранения. Февраль 2017 г. URL: http:// Бюлетень національного канцер-реєстру України.
www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs297/ru/ (дата Київ, 2016. № 17. 103 с.
звернення: 25.10.2017). 9. Brenner H., Chang-Claude J., Seiler C. M., Rickert A.,
2. Ковальов О. О., Колеснік О. О., Ліщишина О. М., Hoffmeister M. Protection from colorectal cancer after
Захараш М. П. Діагностика та лікування колорек- colonoscopy: a population-based, case-control study. Ann
тального раку : Адаптована клінічна настанова, Intern Med. 2011. 154. 22–30.
заснована на доказах. К., 2016. 179 с. 10. Edwin J. Lai, Audrey H. Calderwood, Gheorghe Doros,
3. Курик О. Г., Яковенко В. О., Баздирєв В. В., Боднар Oren K. Fix,  MSc, and Brian C. Jacobson, MPH The
Л. В. Ефективність вузькоспектральної відеоілєоко- Boston Bowel Preparation Scale: A valid and reliable
лоноскопії з високим збільшенням для виявлення instrument for colonoscopy – oriented research. FASGE
поверхневих колоректальних неоплазій. Морфологія. Gastrointest Endosc. 2009. Vol. 69. № 3. Pt. 2. P. 620–
2014. Т. 8. № 1. С. 58-64. 625.
4. Милица Н. Н., Маслов А. И., Трашкова Н. С., Милица 11. Farrar W. D., Sawhney M. S., Nelson D. B., Lederle F. A.,
К. Н. Эффективность диагностической и оператив- Bond J. H. Colorectal cancers found after a complete
ной колоноскопии в выборе метода лечения образо- colonoscopy. ClinGastroenterolHepatol. 2006. 4. 1259–
ваний толстой кишки. Вісник Вінницького націо- 64.
нального медичного університету. 2016. № 1, Ч. 2 (Т. 12. Labianca R., Nordlinger B., Beretta G.D., Mosconi S.,
20). С. 292-295. Mandalà M., Cervantes A., Arnold D. Early colon cancer:
5. Нечипай А. М., Зобнина М. В., Черкасова Л. М., ESMO  Clinical  Practice  Guidelines  for  diagnosis,
Перфильев   И.   Б.,   Кривопусков   В.   А.. treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2013. V. 24
Морфологические  и  эндоскопические  критерии (Supplement 6). Р. 64-72.
диагностики зубчатых аденом толстой кишки. Рос. 13. Meyerhardt J. A., Mangu P. B., Flynn P. J., Korde L.,
журн. гастроэнтерол. гепатол. колопроктол. 2016. № Loprinzi C. L., Minsky B. D., Petrelli N. J., Ryan K.,
26(2). С. 107-115. Schrag D. H., Wong S. L., Benson A. B. Follow-up care,
6. Никишаев В. И., Патий А. Р., Тумак И. Н., Коляда И. surveillance protocol, and secondary prevention measures
А. Эндоскопическая диагностика раннего колорек- for survivors of colorectal cancer: American Society of
тального рака. Український журнал малоінвазивної Clinical Oncology clinical practice guideline endorsement.
та ендоскопічної хірургії. 2012. Т. 16, № 1. С. 35-55. Journal of Clinical Oncology. 2013. V. 31(35). P. 4465-
7. Спосіб підготовки товстої кишки до відеоколоноско- 4470.
пії : патент на корисну модель № 100060 Україна. № 14. Rembacken B. Quality in screening colonoscopy: position
u201413569 ; заявл. 17.12.2014 ; опубл. 10.07.2015, statement of the European Society of Gastrointestinal
Бюл. № 13. 8 c., іл. Endoscopy (ESGE). Endoscopy. 2012. 44. 957-968.
8. Федоренко З. П., Гулак Л. О., Михайлович Ю. Й., 15. Siegel R., Naishadham D., Jemal A. Cancer statistics,
Горох Є. Л., Рижов А. Ю. Рак в Україні 2014 – 2015. 2013. CA Cancer J Clin. 2013. 63. 11–30.
Захворюваність, смертність, показники діяльності


REFERENCES

 1. Informacionnyj bjulleten’ Vsemirnoj organizacii zdravoohranenija. Fevral’ . (2017) [World Health Organization Fact Sheet]. URL: http://www.who.int/ mediacentre/ factsheets/fs297/ru/ (дата звернення: 25.10.2017).
 1. Koval’ov O. O., Kolesnik O. O., Lishchyshyna O. M., Zakharash M. P. (2016). Diahnostyka ta likuvannya kolorektal’noho raku : Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh [Diagnosis and Treatment of Colorectal Cancer: Adapted Clinical Invention based on Evidence]. К., 179
 1. Kuryk O. H., Yakovenko V. O., Bazdyryev V. V., Bodnar L. V. (2014). Efektyvnist’ vuz’kospektral’noyi videoilyeokolonoskopiyi z vysokym zbil’shennyam dlya vyyavlennya poverkhnevykh kolorektal’nykh neoplaziy [Efficiency of high-profile narrow-spectral video colonoscopy with high elevation to detect surface colorectal neoplasia.]. Morphology, 8, 1. 58-64.
 1. Milica N. N., Maslov A. I., Trashkova N. S., Milica K. N. (2016). Jeffektivnost’ diagnosticheskoj i operativnoj kolonoskopii v vybore metoda lechenija obrazovanij tolstoj kishki [Effectiveness of diagnostic and operativу colonoscopy in the choice of the method of treating the formation of the colon]. Bulletin of the Vinnytsia National Medical University. 1, 2 (. 20). 292-295.
 1. Nechipaj A. M., Zobnina M. V., Cherkasova L. M., Perfil’ev I. B., Krivopuskov V. A. (2016). Morfologicheskie i jendoskopicheskie kriterii diagnostiki zubchatyh adenom tolstoj kishki [Morphological and endoscopic criteria for diagnosis of crenellated adenomas of the large intestine.]. Russian Journal of Gastroenterological Hepatology Coloproctology, 26(2), 107-115.
 1. Nikishaev V. I., Patij A. R., Tumak I. N., Koljada I. A. (2012). Jendoskopicheskaja diagnostika rannego kolorektal’nogo raka [Endoscopic diagnosis of early colorectal cancer]. Ukrainian Journal of Minimally Invasive and Endoscopic Surgery, 16, 1, 35-55.
 1. Yakovenko V. O. (2015). The preparation of the toast intestine before the videocolonoscopy: the patent of Ukraine for corsna model. A61K 9/08 (2006.01), A61K 31/765 (2006.01), A61K 33/00, A61P 1/00. № 100060. declared 17.12.2014 ; publish. 10.07.2015, Бюл. № 13.
 1. Fedorenko Z. P., Hulak L. O., Mykhaylovych Yu. Y., Horokh Ye. L., Ryzhov A. Yu. (2016). Rak v Ukrayini 2014 – 2015. Zakhvoryuvanist’, smertnist’, pokaznyky diyal’nosti onkolohichnoyi sluzhby [Cancer in Ukraine 2014-2015. Incidence, mortality, performance indicators of cancer services] / pod red. Kolesnik O.O. Byuleten’ natsional’noho kantser-reyestru Ukrayiny. Kyyiv, 17, 103.
 1. Brenner H., Chang-Claude J., Seiler C. M., Rickert A., Hoffmeister M. (2011). Protection from colorectal cancerafter colonoscopy: a population-based, case-control study.

Ann Intern Med., 154, 22–30.

 1. Edwin J. Lai, Audrey H. Calderwood, Gheorghe Doros, Oren K. Fix, MSc, and Brian C. Jacobson, (2009). The Boston Bowel Preparation Scale: A valid and reliable instrument for colonoscopy – oriented research. FASGE Gastrointest Endosc., 69, 3, 2, 620–625.
 1. Farrar W. D., Sawhney M. S., Nelson D. B., Lederle F. A., Bond J. H. (2006). Colorectal cancers found after a complete colonoscopy. ClinGastroenterolHepatol., 4, 12, 59–64.
 1. Labianca R., Nordlinger B., Beretta G.D., Mosconi S., Mandalà M., Cervantes A., Arnold D. (2013). Early colon cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 24 (Supplement 6), 64-72.
 1. Meyerhardt J. A., Mangu P. B., Flynn P. J., Korde L., Loprinzi C. L., Minsky B. D., Petrelli N. J., Ryan K., Schrag D. H., Wong S. L., Benson A. B. (2013). Follow-up care, surveillance protocol, and secondary prevention measures for survivors of colorectal cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline endorsement. Journal of Clinical Oncology, 31(35), 4465-4470.
 1. Rembacken B. (2012). Quality in screening colonoscopy: position statement of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Endoscopy, 44, 957-968.
 1. Siegel R., Naishadham D., Jemal A. (2013). Cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin., 63, 11–30.
Останнє редагування Вівторок, 21 листопада 2017 13:23

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Шаблоны Joomla с адаптивным макетом