СТАТТІ

У данному розділі представлені статті журналу

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ

Гідзинська І.М.,  Безпрозванна В.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Read more

Стратегії лікування гострого інфаркту міокарда у реальній клінічні практиці: результати семирічного одноцентрового відомчого реєстру в Україні

Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Сопко О.О., Сімак І.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (Київ, Україна)

Read more

Під терміном  доказова медицина (ДМ) розуміється  такий «підхід до медичної практики, при якому рішення про застосування профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів приймаються виходячи з наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому розповсюдженню для   використання   в   інтересах   хворих»   (Evidence   Based   Medicine   WorkingGroup, 1993).

Read more

В обзоре представлены новейшие результаты мировых исследований, касающиеся физиологии магния в организме человека, а также значения магния в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, депрессивных расстройств и сахарного диабета. Предложен эксклюзивный метод коррекции дефицита магния при помощи разработанного авторами суплемента Оптинерв. Намечены дальнейшие пути более детального исследования молекулярных механизмов добавок магния в качестве суплемента, как мультицентровое международное исследование.

Read more

Провідні вчені сьогодення акцентують свою увагу на епідемії хвороб системи кровообігу, яка обумовлює значні медико-соціальні втрати, масштабні економічні збитки, гальмує прогрес у досягненні стратегічних цілей людського розвитку. Результати наукових досліджень  вказують на те, що хвороби системи кровообігу є найвагомішою причиною смерті у світі.

Read more

Відомо, що саме вегетативна нервова система відповідає за адаптацію організму до змін у зовнішньому середовищі, і саме в її пошкодженні слід шукати точку відрахування розвитку патологічного ланцюгу, та, звісно, і шляхи поновлення функцій (реабілітації). Пошук інших, нетрадиційних шляхів пояснення механізмів підвищення артеріального тиску, який можна виявити тільки на межі природничих дисциплін, та їх лікування є надзвичайно актуальним для сучасної медицини (Вейн О.М., 2004; Нікула Т.Д., Трунова С.В., 2012).

Read more

175 років тому народився визначний український хірург, один із творців методу вільної пересадки шкіри Олександр Степанович Яценко. Він вперше в світі здійснив пересадку шкіри за методикою Ревердена на грануляційні поверхні після вогнепальних поранень. Першим у Російській імперії зробив вдалу операцію гастростомії. Олександру Степановичу належить пріоритет в експериментальній розробці лікування поранень грудної клітки.

Read more

Серцево-судинні захворювання продовжують мати лідируючу позицію в структурі поширеності та смертності як в світі, так і в Україні, тому багато уваги приділяється не тільки їх лікуванню, а ї профілактиці. В останні роки у всіх країнах збільшується кількість хворих з порушеннями пуринового обміну (ППО) – як з подагрою, так і з гіперурикемією (ГУ). Тому на поєднання цих патологій все більше звертається увага, особливо враховуючі, що рівень сечової кислоти в крові піддається корекції.

Read more

Військова медицина в Україні проходить складний етап реформування, що пов’язано з організацією допомоги військовослужбовцям в умовах проведення антитерористичної операції. Проте, серед актуальних питань, які мають вплив на забезпечення обороноздатності країни та збереження здоров’я військовослужбовців, залишається проблема профілактики серцево-судинних захворювань, так як хвороби системи кровообігу є однією з основних причин втрати їх професійної працездатності за медичними показами.

Read more

Останнім часом все більш актуальними стають питання щодо інформаційного та інноваційного супроводу наукових досліджень. Тільки на основі моніторингу стану науково-дослідної та інноваційної діяльності можливе планування та організація виконання наукових досліджень як основи для створення нових знань, освоєння нових технологій, становлення і розвиток провідних наукових установ та наукових колективів.

Read more

Геморагічні події є одним із ускладнень лікування гострого коронарного синдрому (ГКС) як із підйомом сегменту ST, так і без нього, а їх частота коливається від 1,0% до 10,0% [Rao S.V., 2007]. Висока ймовірність геморагічних ускладнень (ГУ) на фоні терапії ГКС зумовлена призначенням антикоагулянтної та антитромбоцитарної терапії із подальшим тривалим застосуванням останньої [Rao S.V., 2010].

Read more

За даними, наведеними у дослідження провідних науковців соціал-гігієністів (Гульчій О. П., Децик О. З., Парій В. Д., Мороз Г. З.), для того, щоб мати повне уявлення про реальний стан справ у галузі охорони здоров'я та рівнів здоров’я населення, проведення окремих соціологічних досліджень, вирваних із контексту спланованого маркетингового дослідження, виявляється неефективним. 

Read more

Фактором, що може ускладнювати перебіг гострого коронарного синдрому (ГКС), є анемія. При госпіталізації пацієнтів із гострим ГКС частота анемічного синдрому (АС) варіює від 15,0% до 43,0% випадків, а його наявність у наведеній когорті хворих збільшує ризик ранньої смертності від будь-якої причин у 2,08 рази, а повторного епізоду гострої ішемії міокарду – у 1,25 рази [Lawler P. R., 2013].

Read more

З метою відродження профілактичного спрямування надання медичної допомоги необхідним є відведення певного часу занять на циклах післядипломної підготовки лікарів для опрацювання положень уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої ) та третинної (високоспеціалізованої) допомоги «Профілактика серцево-судинних захворювань» (наказ МОЗ України № 565 від 13.06.16 р.) (УКПМД).

Read more

На сьогоднішній день доведено, що вираженість змін органів-мішеней, які в свою чергу збільшують ризик серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, залежить не тільки від рівня АТ, що визначається при разових вимірах, а більш тісно корелює з коливаннями АТ упродовж різних проміжків часу – варіабельністю АТ. 

Read more

Сучасні дані доказової медицини обґрунтовують доцільність комплексного підходу щодо виявлення і корекції факторів ризику серцево-судинних захворювань (ФР ССЗ). Наявність несприятливої епідеміологічної ситуації щодо ССЗ в Україні свідчить про необхідність активного застосування методів первинної профілактики.

Read more

Стаття присвячена проблемі впровадження інноваційних форм і методів навчання у безперервний професійний розвиток в галузі медицини, актуальність якого обумовлена зростанням соціального запиту на підготовку висококваліфікованих фахівців в межах багатопрофільного високотехнологічного медичного закладу.

Read more

Актуальність залучення молодших спеціалістів з медичною освітою до питань профілактики неінфекційних захворювань (НІЗ) в діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я обумовлено тим, що в умовах глобальної нестачі медичних кадрів, сестринський персонал, що становить найчисленнішу категорію працівників охорони здоров’я, повинен розглядатися як цінний ресурс охорони здоров’я для надання населенню доступної, прийнятної і економічно рентабельної допомоги в ділянці профілактики захворювань.

Read more

Ураження органів-мішеней, які збільшують ризик серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, залежить не тільки від рівня АТ, що визначається при разових вимірах, а в значній мірі корелює з коливаннями АТ - варіабельністю АТ. В останні роки встановлено, що найбільше прогностичне значення має не короткотривала, а міжвізитна варіабельність АТ, яка відображає ступінь контролю АТ і може впливати на ураження органів-мішеней, кількість серцево-судинних ускладнень та серцево-судинної смертності.

Read more

У структурі неврологічної патології найбільш актуальними та соціально значущими залишаються цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ), які посідають перше місце серед неврологічних хвороб. ЦВЗ – одна із основних причин летальності та стійкої втрати працездатності хворих. В теперішній час на ЦВЗ страждають біля 9 млн. людей на планеті. Згідно статистичних даних, смертність від ЦВЗ в економічно розвинутих країнах досягає 11–12%. Зростання кількості ЦВЗ в нашій країні в основному зумовлене хронічними, повільно прогресуючими формами – дисциркуляторними енцефалопатіями (ДЕ).

Read more

У ХХI столітті надлишкова маса тіла та асоційовані з нею захворювання стали однією з найбільш серйозних проблем громадського здоров’я, що зумовлено значним зростанням поширеності ожиріння серед населення різних вікових груп у всіх країнах світу. Попередження ожиріння у дитячому віці визнано одним з основних напрямків первинної профілактики хвороб системи кровообігу, серед яких артеріальна гіпертензія займає вагоме місце. Відомо, що надлишкова маса тіла у дитячому віці є фактором ризику розвитку артеріальної гіпертензії як серед дітей, так і серед дорослих. 

Read more

Нейроендокринні пухлини (НЕП) травного тракту на сьогоднішній день є актуальною проблемою. У діагностиці НЕП вирішальне значення має морфологічне дослідження, що в подальшому має важливе значення для вибору лікувальної тактики. Морфологічна діагностика НЕП базується на класифікації ВООЗ і на критерії оцінки прогнозу НЕП.

Read more

Проведення біспектрального моніторингу електричної активності головного мозку є надійним способом контролю рівня седації під час загального знеболення, що підвищує безпеку його проведення, за умови інтерпретації його значень на фоні високого індекс якості ЕЕГ сигналу (>91) та низької електричної активності фронтального м'язу (EMG<30дБ). Зміна показників BİS-індексу корелюється з кількістю седативних препаратів та поглибленням загальної анестезії. Відхилення його від референтних значень (45-50) як в позитивну, так і в негативну сторону негативно впливають на функціональний стан головного мозку.

Read more

Застосування запропонованого ендопротезу голівки променевої кістки дозволяє поліпшити функціонально-клінічні властивості, запобігти розвитку контрактури суглоба, що сприяє скороченню строків лікування та реабілітації у хворих з патологією ліктьового суглоба та збереженню працездатності і покращенню якості життя

Read more

Черезшкірна (перкутанна) нефролітотрипсія (ЧШНЛ) протягом тривалого часу широко застосовується у повсякденній урологічній практиці. У 1955 році W.E. Goodwin та співавтори вперше описали методику черезшкірного нефростомічного доступу, а через 20 років I. Femstrom и В. Johansson (1976р.) вперше повідомили про виконання перкутанної нефролітотомії [1]. Показами до ЧШНЛ є видалення великих та коралоподібних конкрементів нирок. Технічне удосконалення методу у поєднанні з набуттям досвіду призвели до досягнення високих показників ефективності та безпеки. В той же час ризик розвитку ускладнень, передусім кровотечі, незважаючи на інноваційні технології доступу залишається на досить суттєвому рівні. Згідно з даними великих досліджень, які узагальнюють досвід більше 5000 втручань, потреба у гемострансфузії складає близько 10%, а селективна емболізація гілок ниркової артерії – 3%.

Read more

В Україні та в світі щорічно збільшується кількість пацієнтів, яким проводиться стентування коронарних артерій. До рідкісних ускладнень імплантації стентів, що призводить до підвищення летальності, належить їх тромбоз. Принципово важливим для профілактики кардіоваскулярних ускладнень після імплантації як голих металевих стентів, так і стентів із лікарським покриттям є своєчасне призначення подвійної антитромбоцитарної терапії цим хворим та дотримання регламентованих мінімально доцільних термінів застосування блокаторів P2Y12 рецепторів тромбоцитів.

Read more

Although arterial hypertension is not the most common clinical manifestation in patients with Henoch-Schönlein purpura (HSP), it has not been well characterized. The aim of this study was to profile the clinical association and identify the potential risk factors for hypertension in HSP patients. We retrospectively reviewed 193 cases of HSP patients who attended a particular hospital between 2008 and 2014 and analyzed their clinical profile, follow-up findings and overall prognosis.

Read more

Проведено узагальнення наукових досліджень щодо розвитку профілактичної кардіології з позиції доказової медицини. Розглянуто концепцію факторів ризику, сучасні стратегії профілактики (стратегію популяційної профілактики та стратегію високого ризику), Європейські клінічні настанови з профілактики серцево-судинних захворювань

Read more

Дана робота є фрагментом НДР «Розробка моделі організації багатофакторної профілактики та управління якістю медичної допомоги при окремих хронічних неінфекційних захворюваннях прикріпленого населення», № держреєстрації 0114U002118

Read more
Шаблоны Joomla с адаптивным макетом