СТАТТІ

У данному розділі представлені статті журналу

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Під терміном  доказова медицина (ДМ) розуміється  такий «підхід до медичної практики, при якому рішення про застосування профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів приймаються виходячи з наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому розповсюдженню для   використання   в   інтересах   хворих»   (Evidence   Based   Medicine   WorkingGroup, 1993).

Гур’янов В.Г.

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

НМУ імені О.О.Богомольця

Вступ

Під терміном  доказова медицина (ДМ) розуміється  такий «підхід до медичної практики, при якому рішення про застосування профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів приймаються виходячи з наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому розповсюдженню для   використання   в   інтересах   хворих»   (Evidence   Based   Medicine   WorkingGroup, 1993). Цей підхід на сьогодні є «золотим стандартом» у всьому світі. Принципи медицини, заснованої на доказах, необхідні кожному лікарю, який зобов'язаний критично аналізувати та інтерпретувати наявні наукові та емпіричні дані і розумно використовувати їх у своїй професійній діяльності. Одним із основних інструментів ДМ є біостатистика,  яка повинна впроваджуватися і активно використовуватися для аналізу даних, отриманих в медичних дослідженнях. Таким чином питання використання методів біостатистики для аналізу результатів медичних досліджень, зокрема у «… фундаментальної та клінічної кардіології, етіології, патогенезу, діагностиці, лікуванню і профілактиці серцево-судинних хвороб» [1] є актуальним на сучасному етапі розвитку «... української медичної науки та формуванні нового покоління науково-педагогічних кадрів» [2].   

Мета дослідження

Метою даного дослідження було проведення  порівняльного аналізу «глибини» і коректності використання методів біостатистики в  публікаціях  українських і закордонних наукових кардіологічних видань.

Матеріал і методи

Було проаналізовано 83 публікації за 2016 рік у вітчизняних журналах («Український кардіологічний журнал» [1] та «Серце і судини» [2]) та 66 публікацій за 2016 рік у закордонному виданні («Cardiology Journal» [3], IF=1,13, Open Access). Оцінка частоти і коректності використання  методів біостатистики в публікаціях проводилася за параметрами:

 1. використання статистичних пакетів (СП),
 2. використання методів описової статистики (ОП),
 3. використання методів парного порівняння (МПП),
 4. використання методів кореляційного аналізу (МКА),
 5. використання методів побудови кривих виживання (МКВ),
 6. використання методів факторного аналізу (МФА),
 7. використання методів множинних порівнянь (ММП),
 8. використання методів побудови моделей множинної лінійної (логістичної) регресії (МММЛР),
 9. використання методів  аналізу кривих операційних характеристик (МОХ),
 10. використання методів побудови моделей пропорційних інтенсивностей Кокса (ММПІК),
 11. використання методів мета-аналізу (ММА).

При проведенні аналізу результатів дослідження використано авторський пакет MedStat (Лях Ю.Є., Гур’янов В.Г., 2004–2011) та пакет статистичного аналізу MedCalc v.17.4 (MedCalc Software bvba, 1993-2017). Для представлення результатів у випадку кількісних змінних (закон розподілу показників відрізнявся від нормального) в роботі розраховувалось значення медіани (Me) першого і третього квартилей (QI ¸ QIII), у випадку якісних показників розраховувалась частота (у %) та стандартна похибка (±SE%). Для порівняння результатів у двох групах публікацій для кількісних змінних використано критерій W-Вілкоксона, а для якісних показників – критерій c2 (з урахуванням поправки Йєйтса на неперервність). Критичний рівень значущості для всіх порівнянь a= 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення

При проведенні аналізу було визначено, що застосування методів біостатистики були необхідні у 52 (62,7±5,3%) вітчизняних публікацій та 46 (69,7±5,7%) закордонних публікацій (відмінність не є статистично значущою, p=0,47). При цьому в представленні статистичних пакетів у 26 (50,0±6,9%) вітчизняних публікаціях були допущені помилки (не вказано пакету взагалі, або указано програму MS Excel), для закордонних публікацій таки помилки допущені у 3 (6,5±3,6%) випадках (p<0,001).  При представленні даних помилки були допущені у 18 (34,6±6,6%) вітчизняних публікаціях (в основному пов’язані з відсутністю перевірки розподілу на нормальність для кількісних ознак) і ні одного разу в закордонних публікаціях (p<0,001).  Хочеться зазначити, що ці помилки могли бути легко виправлені при уважному рецензуванні робіт.

В таблиці 1 наведені результати аналізу частоти і коректності використання  різних методів біостатистики.

Таблиця 1 

Метод аналізу Частота, абс. (%±SE) Рівень значущості відмінності, p
Вітчизняні публікації (n=52) Закордонні публікації (n=46)
3) МПП Використано 42 (80,8±5,5) 37 (80,4±5,8) 0,83
Помилки 22 (52,4±7,7) 3 (8,1±4,5) <0,001*
4) МКА Використано 9 (17,3±5,2) 10 (21,7±6,1) 0,77
Помилки 4 (44±17) 0,07
5) МКВ Використано 1 (1,9±1,9) 13 (28,3±6,6) <0,001*
Помилки
6) МФА Використано 6 (11,5±4,4) 12 (26,1±6,5) 0,11
Помилки 2 0,18
7) ММП Використано 3 (5,8±3,2) 8 (17,4±5,6) 0,13
Помилки 1 (33±27) 4 (50±18) 0,85
8) МММЛР Використано 7 (13,4±4,7) 18 (39,1±7,2) 0,007*
Помилки 1 (14±13) 0,62
9) МОХ Використано 5 (9,6±4,1) 10 (21,7±6,1) 0,17
Помилки 1 (20±18) 0,72
10) ММПІК Використано 5 (9,6±4,1) 9 (19,6±5,8) 0,27
Помилки 1 (20±18) 0,76
11) ММА Використано 3 (6,5±3,6) 0,20
Помилки

Так, визначено, що у вітчизняних публікаціях для проведення аналізу автори, в середньому, використали 3  (2 ¸ 3) методи статистичного аналізу,  у закордонних публікаціях – 3,5 (2 ¸ 5) методів (відмінність статистично значуща, p=0,002). При використанні методів біостатистики  у вітчизняних публікаціях помилки допущені для 46,3±3,5% методів, у закордонних публікаціях – 4,7±1,4% методів (p<0,001).

Висновки

 За результатами аналізу можна сформулювати  рекомендації до авторів та рецензентів публікацій, що дозволять підняти  рівень та рейтинг вітчизняних наукових видань та привести його до загальносвітового:

1) для проведення аналізу використовувати тільки спеціалізовані статистичні пакети із посиланням на них в розділі «Матеріали і методи»;

2) перед представленням кількісних даних та їх подальшим аналізом проводити перевірку розподілу на нормальність і використовувати параметричні та непараметричні методи, відповідно з результатами перевірки;

3) приділити увагу коректності використання методів множинних порівнянь (зауваження стосується як вітчизняних, так і закордонних публікацій);

4) при проведенні аналізу залучати методи багатофакторного аналізу даних.

Література

1. http://journal.ukrcardio.org/1-2016/

2. http://heartandvessels.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=8

3. https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/issue/archive

Останнє редагування Неділя, 16 липня 2017 19:36

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Шаблоны Joomla с адаптивным макетом