СТАТТІ

У данному розділі представлені статті журналу

Резю­ме­. Мета - провести аналіз випадків зубчастих аденом (ЗА) із визначенням частоти їх виявлення і особливостей морфологічної будови. Матеріал і методи. Проаналізовані резуль­ тати морфологічного дослідження матеріалу 376 діагностичних колоноскопій з біопсією. Результати. У 289 пацієнтів з 376 (75,2%) були виявлені 1058 колоректальна поверхнева нео-плазія (КПН). Частота виявлення КПН склала 0,74 (289/376), індекс виявлення КПН – 2,78 (1058/376). ЗА були діагностовані в 42% (157/376; 95%; ДІ 32,6-53,5), папілярно-тубулярні аде-номи в 66% (248/376; 95%; ДІ 58,2-70,8). У 31% випадків спостерігалося одночасне виявлення папілярно-тубулярних і ЗА у одного пацієнта (116/376;95%; ДІ 28,6-42,7). Серед усіх 1058 КПН у 672 (63,5%) випадках діагностовано папілярно-тубулярні, у 386 (36,5%) – ЗА. ЗА зустрі-чалися достовірно рідше папілярно-тубулярних (р<0,01; відношення шансів 2,69). Серед 386 зубчастих КПН було діагностовано 95 ГП (24,6%), 144 ЗА на широкій основі (SSA) (37,2%), 74 традиційних ЗА (TSA) (19,4%), 73 некласифікованих ЗА (18,8%). Висновки. ЗА є частою колоректальною патологією. Скринінгова колоноскопія з видаленням ЗА є ефективним мето-дом профілактики колоректального рака.

Read more

Резю­ме­. З метою вивчення ефективності діагностики передракових утворень товстої кишки з використанням ширококутової ендоскопії з високою роздільною здатністю і вузькоспек-тральним освітленням (NBI-ендоскопії) було проведено аналіз результатів 81 NBI-колоноскопії та 90 традиційних колоноскопій, виконаних в ДНУ «НПЦПКМ» ДУС протягом 2015-2017 рр. Встановлено, що частота виявлення аденом під час NBI-колоноскопії склала 69,1%, індекс виявлення аденом – 2,20, частота виявлення зубчастих аденом – 19,8%. При виконанні тради-ційної колоноскопії в білому світлі частота виявлення аденом складала 18,9% (p<0,001 за кри-терієм χ2), індекс виявлення аденом – 0,24, що майже на порядок менше показника в основній групі. Також виявлено, що кількість знайдених утворень вірогідно підвищується з віком паці-єнтів (rs=0,45; р<0,001), насамперед за рахунок пласких неоплазій (rs=0,38; р<0,01), які частіше виявляються в лівій половині ободової кишки (rs=0,31; р<0,05). Це збільшує тривалість дослі-дження (rs=0,23; р<0,05), що потрібно враховувати на етапі планування і підготовки пацієнта до обстеження.

Read more

Резю­ме­

Вступ. Використання методів ендоскопічного гемостазу дозволило істотно знизити рівень від-критих оперативних втручань з приводу виразкових гастро-дуоденальних кровотеч. В умовах реформування медичної галузі постає питання економічного обґрунтування застосування ендоскопічного гемостазу в якості альтернативи хірургічному лікуванню.

Матеріали та методи. Проаналізовано 292 карти стаціонарних хворих пацієнтів, які лікува-лись з приводу виразкових гастродуоденальних кровотеч. Проведено порівняльний аналіз різних методів гемостазу, також проведено фармакоекономічний аналіз ендоскопічного гемостазу у порівнянні із оперативним втручанням.

Результати. Встановлено, що при проведенні ендоскопічного гемостазу частота рецидиву вдвічі нижча, ніж при проведенні суто консервативної терапії, а тривалість стаціонарного лікування – вдвічі менша, ніж при оперативному гемостазі.

Read more

Резю­ме­. В статті висвітлюється метод доопераційного тестування матеріалу ортопедичних імплантатів при ендопротезуванні великих суглобів на сумісність з організмом реципієнта за допомогою атомно-силової мікроскопії (АСМ) та вивчення впливу реакцій тканин реципієн-та на поверхню імплантатів.

Read more

Резю­ме­. Метою дослідження є пошук шляхів інтенсифікації та економічної доцільності роботи хірургічної служби. Завдання дослідження: ретроспективний аналіз наукових джерел з  досліджуваної проблеми та визначення доцільності інтенсифікації хірургічної служби амбу-латорно-поліклінічної установи. Матеріали і методи: дослідження проведено за допомогою теоретичних та статистичних методів, шляхом вивчення та аналізу досвіду роботи пошуку можливості інтенсифікації та економічної доцільності роботи хірургічної служби, а також на основі статистичних звітів хірургічного центру ДНУ «Науково-практичний центр профілак-тичної та клінічної медицини» ДУС. Статистична обробка отриманих даних проведена за допомогою таких методів: розрахункового, кореляційного, логістичної регресії та за допомо-гою стандартного пакету програм «Statistica 6.0 for Windows». Висновки: скорочення строків лікування пацієнта в хірургічному стаціонарі дає значний економічний та соціальний ефект; вчасна виписка позитивно впливає на прискорення одужання та відсутність ускладнень у пацієнтів; підвищення якості діагностично-консультативного процесу на амбулаторному етапі скорочує час перебування хворого на стаціонарному ліжку та підвищує якість стаціо-нарної допомоги; лікування з використанням стаціонар-замінних технологій є менш затрат-ним порівняно з стаціонарним; розвиток високих технологій в медицині дозволяє наблизити спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, яка може бути надана в амбулаторному режимі, до пацієнта; надання спеціалізованої та високоспеціалізованої планової хірургічної допомоги можливе в амбулаторних умовах, з використанням стаціонар-замінних технологій. Перспективи подальших досліджень передбачають контроль за інтенсивним використан-ням ліжкового фонду денного стаціонару.

Read more

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ

Гідзинська І.М.,  Безпрозванна В.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Read more

Стратегії лікування гострого інфаркту міокарда у реальній клінічні практиці: результати семирічного одноцентрового відомчого реєстру в Україні

Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Сопко О.О., Сімак І.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (Київ, Україна)

Read more

Під терміном  доказова медицина (ДМ) розуміється  такий «підхід до медичної практики, при якому рішення про застосування профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів приймаються виходячи з наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому розповсюдженню для   використання   в   інтересах   хворих»   (Evidence   Based   Medicine   WorkingGroup, 1993).

Read more

В обзоре представлены новейшие результаты мировых исследований, касающиеся физиологии магния в организме человека, а также значения магния в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, депрессивных расстройств и сахарного диабета. Предложен эксклюзивный метод коррекции дефицита магния при помощи разработанного авторами суплемента Оптинерв. Намечены дальнейшие пути более детального исследования молекулярных механизмов добавок магния в качестве суплемента, как мультицентровое международное исследование.

Read more

Провідні вчені сьогодення акцентують свою увагу на епідемії хвороб системи кровообігу, яка обумовлює значні медико-соціальні втрати, масштабні економічні збитки, гальмує прогрес у досягненні стратегічних цілей людського розвитку. Результати наукових досліджень  вказують на те, що хвороби системи кровообігу є найвагомішою причиною смерті у світі.

Read more

Відомо, що саме вегетативна нервова система відповідає за адаптацію організму до змін у зовнішньому середовищі, і саме в її пошкодженні слід шукати точку відрахування розвитку патологічного ланцюгу, та, звісно, і шляхи поновлення функцій (реабілітації). Пошук інших, нетрадиційних шляхів пояснення механізмів підвищення артеріального тиску, який можна виявити тільки на межі природничих дисциплін, та їх лікування є надзвичайно актуальним для сучасної медицини (Вейн О.М., 2004; Нікула Т.Д., Трунова С.В., 2012).

Read more

175 років тому народився визначний український хірург, один із творців методу вільної пересадки шкіри Олександр Степанович Яценко. Він вперше в світі здійснив пересадку шкіри за методикою Ревердена на грануляційні поверхні після вогнепальних поранень. Першим у Російській імперії зробив вдалу операцію гастростомії. Олександру Степановичу належить пріоритет в експериментальній розробці лікування поранень грудної клітки.

Read more

Серцево-судинні захворювання продовжують мати лідируючу позицію в структурі поширеності та смертності як в світі, так і в Україні, тому багато уваги приділяється не тільки їх лікуванню, а ї профілактиці. В останні роки у всіх країнах збільшується кількість хворих з порушеннями пуринового обміну (ППО) – як з подагрою, так і з гіперурикемією (ГУ). Тому на поєднання цих патологій все більше звертається увага, особливо враховуючі, що рівень сечової кислоти в крові піддається корекції.

Read more
Шаблоны Joomla с адаптивным макетом