СТАТТІ

У данному розділі представлені статті журналу

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ

Гідзинська І.М.,  Безпрозванна В.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Read more

Стратегії лікування гострого інфаркту міокарда у реальній клінічні практиці: результати семирічного одноцентрового відомчого реєстру в Україні

Дячук Д.Д., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Сопко О.О., Сімак І.М.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (Київ, Україна)

Read more

Під терміном  доказова медицина (ДМ) розуміється  такий «підхід до медичної практики, при якому рішення про застосування профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів приймаються виходячи з наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому розповсюдженню для   використання   в   інтересах   хворих»   (Evidence   Based   Medicine   WorkingGroup, 1993).

Read more

В обзоре представлены новейшие результаты мировых исследований, касающиеся физиологии магния в организме человека, а также значения магния в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, депрессивных расстройств и сахарного диабета. Предложен эксклюзивный метод коррекции дефицита магния при помощи разработанного авторами суплемента Оптинерв. Намечены дальнейшие пути более детального исследования молекулярных механизмов добавок магния в качестве суплемента, как мультицентровое международное исследование.

Read more

Провідні вчені сьогодення акцентують свою увагу на епідемії хвороб системи кровообігу, яка обумовлює значні медико-соціальні втрати, масштабні економічні збитки, гальмує прогрес у досягненні стратегічних цілей людського розвитку. Результати наукових досліджень  вказують на те, що хвороби системи кровообігу є найвагомішою причиною смерті у світі.

Read more

Відомо, що саме вегетативна нервова система відповідає за адаптацію організму до змін у зовнішньому середовищі, і саме в її пошкодженні слід шукати точку відрахування розвитку патологічного ланцюгу, та, звісно, і шляхи поновлення функцій (реабілітації). Пошук інших, нетрадиційних шляхів пояснення механізмів підвищення артеріального тиску, який можна виявити тільки на межі природничих дисциплін, та їх лікування є надзвичайно актуальним для сучасної медицини (Вейн О.М., 2004; Нікула Т.Д., Трунова С.В., 2012).

Read more

175 років тому народився визначний український хірург, один із творців методу вільної пересадки шкіри Олександр Степанович Яценко. Він вперше в світі здійснив пересадку шкіри за методикою Ревердена на грануляційні поверхні після вогнепальних поранень. Першим у Російській імперії зробив вдалу операцію гастростомії. Олександру Степановичу належить пріоритет в експериментальній розробці лікування поранень грудної клітки.

Read more

Серцево-судинні захворювання продовжують мати лідируючу позицію в структурі поширеності та смертності як в світі, так і в Україні, тому багато уваги приділяється не тільки їх лікуванню, а ї профілактиці. В останні роки у всіх країнах збільшується кількість хворих з порушеннями пуринового обміну (ППО) – як з подагрою, так і з гіперурикемією (ГУ). Тому на поєднання цих патологій все більше звертається увага, особливо враховуючі, що рівень сечової кислоти в крові піддається корекції.

Read more

Військова медицина в Україні проходить складний етап реформування, що пов’язано з організацією допомоги військовослужбовцям в умовах проведення антитерористичної операції. Проте, серед актуальних питань, які мають вплив на забезпечення обороноздатності країни та збереження здоров’я військовослужбовців, залишається проблема профілактики серцево-судинних захворювань, так як хвороби системи кровообігу є однією з основних причин втрати їх професійної працездатності за медичними показами.

Read more

Останнім часом все більш актуальними стають питання щодо інформаційного та інноваційного супроводу наукових досліджень. Тільки на основі моніторингу стану науково-дослідної та інноваційної діяльності можливе планування та організація виконання наукових досліджень як основи для створення нових знань, освоєння нових технологій, становлення і розвиток провідних наукових установ та наукових колективів.

Read more

Геморагічні події є одним із ускладнень лікування гострого коронарного синдрому (ГКС) як із підйомом сегменту ST, так і без нього, а їх частота коливається від 1,0% до 10,0% [Rao S.V., 2007]. Висока ймовірність геморагічних ускладнень (ГУ) на фоні терапії ГКС зумовлена призначенням антикоагулянтної та антитромбоцитарної терапії із подальшим тривалим застосуванням останньої [Rao S.V., 2010].

Read more

За даними, наведеними у дослідження провідних науковців соціал-гігієністів (Гульчій О. П., Децик О. З., Парій В. Д., Мороз Г. З.), для того, щоб мати повне уявлення про реальний стан справ у галузі охорони здоров'я та рівнів здоров’я населення, проведення окремих соціологічних досліджень, вирваних із контексту спланованого маркетингового дослідження, виявляється неефективним. 

Read more

Фактором, що може ускладнювати перебіг гострого коронарного синдрому (ГКС), є анемія. При госпіталізації пацієнтів із гострим ГКС частота анемічного синдрому (АС) варіює від 15,0% до 43,0% випадків, а його наявність у наведеній когорті хворих збільшує ризик ранньої смертності від будь-якої причин у 2,08 рази, а повторного епізоду гострої ішемії міокарду – у 1,25 рази [Lawler P. R., 2013].

Read more
Шаблоны Joomla с адаптивным макетом