ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Вимоги оформлення статей до електронного наукового журналу «Клінічна та профілактична медицина»

6. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

6.1. Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

6.2. Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи, в якій він був виконаний, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи, та експертним висновком про можливість відкритої публікації.

6.3. На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, прізвища, ім’я та по батькові (повністю), поштова адреса установи, номери телефонів (службовий), ступінь, звання, посада. Обов’язково контактний телефон автора/ів, з яким/и редакція може спілкуватися за виниклими питаннями. Стаття, прислана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності відправлення на адресу редколегії всього необхідного пакету документів.

6.4. Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох екземплярів українською або російською мовами:

  • тексту (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не більше 8 сторінок, оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);
  • списку літератури (якщо у статті є посилання, не більше 20 літературних джерел, в оглядах – не більше 50),
  • таблиць;
  • рисунків (не більше 4) та підписів до них.

6.5. Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються роздрукованими та на електронному носії. Текст реферату слід набирати шрифтом 12 пунктів з міжрядковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel і у вигляді окремих файлів разом з текстовим файлом подаються на електронному носії.

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК зліва, ініціали та прізвища авторів, місто (у дужках), назва статті, назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них.

Структура статті: 

УДК 

Ініціали та прізвище автора (авторів)

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) 

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа). У тому випадку, якщо автори  статті  працюють  у  різних  установах,  необхідно  з  допомогою  міток (зірочок або цифр)  співвіднести кожного автора  з установою (закладом) за місцем його роботи. 

Резюме. Текст – мовою оригіналу статті. 

Ключові слова: текст (не більше 5 слів) – мовою оригіналу статті. 

Вступ. Текст. 

Мета дослідження. Текст. 

Матеріал і методи. Текст. 

Результати дослідження та їх обговорення. Текст. 

Висновки (висновок). Текст. 

Перспективи подальших досліджень. Текст. 

Література 

 

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

Ініціали та прізвище автора(ів) (англійською мовою) 

Abstract. Резюме (англійською мовою). 

Key words: ключові слова (англійською мовою). 

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (англійською мовою). 

 

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

Ініціали та прізвище автора(ів) (російською мовою) 

Резюме (російською мовою). 

Ключевые слова: (російською мовою). 

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою). 

Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме на українській та англійській, якщо англійською –  резюме  на українській та  російській  мовах.  Тексти  резюме мають  бути  автентичними. 

6.6. Незалежним від статті джерелом інформації є резюме. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме має містити не менше 1800 знаків і не більше 2500 знаків (з відступами і проміжками між словами) основного тексту, включаючи ключові слова. Резюме являє собою короткий і послідовний виклад матеріалу публікації за основними розділами та має відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів дослідження з наведенням конкретних даних.

Резюме до оригінальної статті повинно бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах.

6.7. У розділі "Матеріал і методи" повинна бути ретельно описана організація проведення даного дослідження (дизайн).  Вказується  варіант  дослідження,  одномоментне (поперечне),  поздовжнє (проспективне  або  ретроспективне  дослідження  випадок-контроль).  Повинні  бути  описані  критерії включення в дослідження і виключення з нього. Обов’язково зазначити  наявність  чи  відсутність  рандомізації (із  вказанням  методики) при  розподілі  пацієнтів  по групах,  а  також  про  наявність  чи  відсутність  маскування ("осліплення")  при  використанні  плацебо  і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичну техніку із зазначенням її основної технічної характеристики і виробника, а також назву комерційних наборів для гормонального і біохімічного дослідження з наведенням  їх  виробника  та референтних показників  для  окремих  параметрів.  При  використанні  загальноприйнятих  методів  дослідження  на  них  необхідно  навести  відповідні  посилання  з  літератури.  Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення). Якщо в статті йдеться про описання обстеження людини, необхідно вказати, чи відповідала процедура стандартам етичного комітету, що несе відповідальність за цей фрагмент роботи, або Гельсінської декларації (1975 р. та її перегляд 1983 р.). В експериментальних працях необхідно вказати  вид  і  кількість  використаних  тварин,  а  також    методи  знеболення та умертвіння тварин  відповідно до "Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин". 

Невід’ємним  компонентом  розділу "Матеріал  і  методи" є опис  процедури  статистичного  аналізу . Обов’язково  вказувати  прийнятий  у  даному  дослідженні  критичний  рівень  значимості  "р" (наприклад, "критичний  рівень  значимості  при  перевірці  статистичних  гіпотез  у  даному  дослідженні  приймали  рівним 0,05").  У  кожному  конкретному  випадку  вказується  фактична  величина допустимого рівня значимості "р" для використаного статистичного критерію (а не просто "р<0,05" або "р >0,05"). Крім того, необхідно вказати конкретні значення отриманих параметричних та непараметричних статистичних критеріїв (наприклад, критерій t Ст’юдента для параметичних,  критерії χ2, Рφ, Рu та ін.  – для непараметричних). Необхідно дати визначення всім  використаним  статистичним  термінам,  скороченням  і  символічним  позначенням.  Наприклад: М –  вибіркове  середнє, m (SEM) –  похибка  середнього, STD –  вибіркове  стандартне  відхилення, р – досягнутий рівень значимості. При використанні виразів на зразок М±m необхідно вказати значення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Середні величини не слід наводити точніше, ніж  на  один  десятичний  знак  порівняно  з  вихідними  даними,  середньоквадратичне  відхилення  та похибку  середнього -  ще  на  один  знак  точніше.  Якщо  аналіз  даних  проводиться  з  використанням статистичного пакету програм, то необхідно вказати назву цього пакету і його версію. 

6.8. Цитати, наведені в статті, вивіряються і на полях завіряються автором. У посиланні вказується джерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка). 

Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускаються.  Не  слід  використовувати  скорочення (абревіатури)  в  назві  статті,  висновках  і  резюме.  Повний термін,  замість  якого  уводиться  скорочення,  повинен  передувати  першому  вживанню  цього  скорочення  в  тексті (якщо  тільки  це  не  стандартна  одиниця  виміру).  Назви  ферментів,  тканинних препаратів, буферів суспензійних середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна замінити формулами, якщо вони є коротшими від назви і ясно показують їх структуру. Не допускаються  змішані  скорочення,  в  яких  поряд  з  українськими  літерами  входять  символи  атома  в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами,  або українською мовою без скорочень.  

6.9. Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути складений згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та вимог МОН України (Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 3. – С. 8-13). Всі джерела повинні бути пронумерованими. Зазначаються джерела, які опубліковані переважно упродовж останніх 7років.

Список цитованої літератури наводиться за абеткою в такому порядку: 1) наукові праці, надруковані кирилицею (спочатку  українською,  а  потім  іншими  мовами); 2)  наукові  праці,  надруковані  латиницею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання в тексті статті обов’язково  повинні  збігатися  з  відповідними  номерами  списку  літератури.  Кількість  джерел  у  списку літератури оригінальних  статей  не  повинна  перевищувати 12, оглядових – 40. Посилання  на  неопубліковані роботи не рекомендуються. Посилання на літературу в тексті подаються номером (ами) цього  джерела  в  списку  та  пишуться  в  квадратних  дужках,  наприклад, [1, 4, 7]. 

У лекціях бібліографічні посилання даються за необхідності (в алфавітному порядку).

6.8. Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються и не повертаються авторам.

6.9. Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування. 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Шаблоны Joomla с адаптивным макетом