ПРО НАС

ДНУ НПЦ ПКМ ДУС

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИ­НИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ


Положення про електронне видання наукового журналу Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами «Клінічна та профілактична медицина»

1.1. Положення про електронне видання наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина» (далі – Положення) визначає порядок електронного видання наукового журналу «Клінічна та профілактична медицина» (далі – журнал) відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами), Законів України:

Про інформацію від 02.10.1992 №2657-XII (зі змінами);

Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-ХІІ (зі змінами);

Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змінами);

Про видавничу справу від 05.06.1997 № 318/97-ВР (зі змінами);

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XII (зі змінами);

Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII (зі змінами);

Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами);

Про наукову і науково-технічну експертизу від 10.02.1995 № 51/95-ВР (зі змінами);

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах від 05.07.1994 № 80/94-ВР (зі змінами);

Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-ІV (зі змінами);

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних від 23.03.2000 № 1587-Ш.

1.2. Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами  (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, надалі – Центр) є засновником журналу -  друкованого засобу масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 17834-6684Р від 04.05.2011 р.).

1.3. Електронне видання журналу засновано відповідно до постанови вченої ради Центру від 20 жовтня 2016  року (протокол № 7).

1.4. Журнал є фаховим мультидисциплінарним періодичним науковим електронним виданням.

1.6. Мова журналу – українська, російська, англійська (змішані випуски).

1.6. Цільове призначення – наукове, медичне.

1.7. Категорія читачів – працівники сфери охорони здоров’я, наукові працівники, аспіранти, докторанти,  лікарі-інтерни, студенти вищих медичних навчальних закладів.

1.8. Журнал створено з метою висвітлення результатів наукових досліджень у профілактичній і клінічній медицині, інформування медичної спільноти про новітні досягнення діагностики, лікування та профілактики захворювань, клінічні випадки в лікарській практиці,  актуальні події сучасної та зарубіжної медицини тощо.

1.9. Журнал видається в електронному вигляді, має власний веб-сайт (посилання на нього розміщується на веб-сайті Центру http://clinic.gov.ua/).

1.10. Редакційними органами журналу є: редакційна колегія (редколегія), редакційна рада, група наукових редакторів, редакційно-технічна група.

1.11. Персональний склад редколегії та редакційної ради, а також кандидатури для призначення головним редактором журналу, заступниками головного редактора, відповідальним секретарем редколегії,  розглядаються  вченою радою Центру та затверджуються наказом директора.

1.12. Редколегія журналу здійснює керівництво роботою з видання журналу.

1.13. Редакційна рада журналу із залученням до її складу відомих вчених виконує дорадчі функції.

1.14. До роботи з підготовки до видання журналу, рецензування отриманих для опублікування рукописів редакційною колегією залучаються наукові працівники Центру. На постійній основі виконують покладені на них функції завідувачі наукових відділів, наукові працівники, яким доручені обов’язки наукових редакторів, старший науковий співробітник (науково-технічна інформація), науковий співробітник (бібліотечна справа), молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклад), провідний редактор та оператор комп’ютерного набору наукового відділу організації медичної допомоги.

1.15. Періодичність видання – 2–4 рази на рік; обсяг – 3–4 ум. друк. арк. У разі потреби можуть видаватись спеціальні випуски.

2.1. Видання журналу здійснюється за напрямами профілактичної та клінічної медицини, зокрема з висвітленням результатів наукових досліджень  які виконуються у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

2.2. Рубрики журналу:

Клінічна медицина

Профілактична медицина

Випадки з клінічної практики

Проблемні і дискусійні матеріали

Актуальні події (звіти про наукові форуми та ін.)

Огляди, лекції тощо.

2.3. Автори подають підготовлені українською або російською або англійською мовами статті, які містять результати оригінальних наукових, практичних і навчально-методичних досліджень, які мають наукову та практичну цінність і раніше не були опубліковані. Для публікації приймаються також проблемні та оглядові статті.

2.3. Студенти вищих навчальних закладів, окрім статті, подають і відгук наукового керівника.

2.4. Редакційна колегія має право відмовити автору (авторам) у публікації його (їх) статті. Підставами для відмови в публікації матеріалу можуть бути:

а) невідповідність поданого матеріалу тематиці журналу;

б) невідповідність поданого матеріалу вимогам щодо оформлення статей журналу;

в) негативний відгук наукового керівника на поданий матеріал;

г) недотримання автором статті вимог чинного законодавства про авторське право і суміжні права;

д) негативна рецензія з висновком рецензента про неможливість виправлення рукопису статті;

ж) висновок наукового редактора про неможливість публікації статті.

3.1 Наявність у складі редколегії не менше шести докторів наук  з відповідних галузей науки, серед яких не менше трьох докторів наук, які є штатними працівниками Центру, а також іноземних вчених.

3.2 Здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей, що готуються до опублікування, та організація нею проведення зовнішнього рецензування.

3.3 Рішення вченої ради Центру щодо рекомендації чергового номера журналу до видання та поширення через мережу Іnternet.

3.4 Дотримання вимог до редакційного оформлення видання у відповідності до державних стандартів України.

3.5 Наявність упродовж року в журналі статей, опублікованих англійською мовою.

3.6 Широка географія авторів публікацій, у тому числі зарубіжних.

3.7 Дотримання чіткої періодичності і регулярності виходу журналу: не менше двох разів на рік відповідно до затвердженого річного плану.

3.8. Журнал повинен містити титульний файл у форматі HTML, у якому наводяться:  вихідні відомості (назва, надзаголовкові та підзаголовкові  дані, відомості про відповідального редактора, вихідні та випускні дані, мінімальні системні вимоги, індекс УДК, номер ISSN, знак охорони авторського права, анотація), список членів редакційної колегії;  індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст журналу з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей; структурований текстовий файл з бібліографічними описами статей (уключаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською, англійською мовами, файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату HTML для текстової частини статті графічні матеріали мають бути представлені у форматах GIF або JPG. Тексту статті мають передувати її назва, автор(и) та реферат (анотація, резюме).

4.1. Персональний склад редколегії журналу, її головний редактор, заступники головного редактора та відповідальний секретар затверджуються вченою радою Центру за поданням заступника директора з наукової роботи.

4.2. Члени редколегії мають наукові ступені доктора наук, доктора філософії, кандидата наук з відповідних галузей науки.

4.3. Редколегія журналу визначає перспективні напрями діяльності, тематичну структуру журналу, вимоги до матеріалів, що подаються до друку.

4.4. Список членів редколегії вказується на відповідній сторінці веб-сайту журналу.

4.5. Редколегія очолюється головним редактором і здійснює загальне

наукове керівництво журналом.

4.6. Члени редколегії беруть участь в обговоренні змісту кожного випуску журналу, мають право регламентувати графік та черговість друку матеріалів.

4.8. Члени редколегії рецензують та редагують подані до публікації статті. Якщо в рецензії на рукопис статті є рекомендації щодо необхідності його доопрацювання, матеріал повертається автору (авторам) з відповідними зауваженнями та висновками.

4.9. За наявності  негативної рецензії редколегія має право відмовити автору (авторам) в публікації, надавши йому (їм) мотивований висновок без інформації про члена редколегії (рецензента), що рецензував роботу.

4.10. У разі необхідності рішення про доцільність (недоцільність) публікації приймається редколегією колегіально.

4.11. Редколегії належить авторське право на складання випусків.

4.12. Редколегія подає підготовлений зміст номеру  на розгляд вченої ради Центру.

4.13. Після схвалення вченою радою Центру вмісту підготовленого до видання номера (випуска) журналу формується оригінал-макет і передається редакційно-технічній групі для остаточного форматування, верстки та розміщення на веб-сайті журналу.

4.13. Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться у разі виробничої необхідності, але не рідше двох разів на рік.

4.14. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів голос головного редактора є вирішальним.

4.15. Рішення редколегії оформляється протоколом.

4.16. Функції головного редактора :

- визначає загальні стратегічні завдання та наукову направленість журналу;

- здійснює загальне керівництво роботою редколегії;

несе відповідальність за зміст журналу, його науковий рівень,

відповідність публікацій тематиці, визначеній редколегією,  виконання вимог нормативних документів і даного Положення;

сприяє залученню до діяльності журналу та його редакційної ради відомих і авторитетних учених, висококваліфікованих професіоналів і фахівців;

ініціює створення окремих робочих груп з представників редколегії для оперативного вирішення конкретних питань.                     

4.17.  Головний редактор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

4.18. Заступник(и) головного редактора  координує(ють) поточну  роботу членів редколегії та залучених до видавничої діяльності Центру працівників, визначає(ють) рецензентів отриманих редколегією рукописів  статей, аналізує(ють) висновки рецензентів. Заступники головного редактора разом з відповідальним секретарем забезпечують координацію робіт з  редагування статей, комплектації випусків журналу та їх видання.

4.19. Функції відповідального секретаря:

- здійснює координацію діяльності редколегії, контролює надходження і обробку поданих матеріалів;

- забезпечує  реєстрацію рукописів статей, слідкує за дотриманням вимог до оформлення статей;

- направляє матеріали на рецензію членам редколегії і рецензентам, визначеним для конкретної статті головним редактором (заступником головного редактора), контролює дотримання термінів рецензування статей;

-  разом із провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги веде листування з авторами та рецензентами, формує зміст  випусків, визначає оптимальні терміни  для створення оригінал-макету журналу,  контролює подання відповідних матеріалів для розміщення на  веб-сайті журналу та (за необхідності) на веб-сайті Центру;

- контролює здійснення розсилки журналу.

5.1. Автори оригінальних статей мають використовувати матеріали лише власних наукових досліджень. Використання та оприлюднення завідомо недостовірних даних є неприпустимим. Усі запозичення з інших джерел повинні бути оформлені відповідним чином з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Плагіат в будь-яких формах, в тому числі неоформлені цитати, а також привласнення прав на результати чужих досліджень, є неприпустимим.

5.2. Автори проблемних і оглядових статей зобов’язані вказати на першоджерела і дотримуватись правил цитування.

5.3. Автори зобов’язані зазначати внесок кожного зі співавторів, результати чиїх досліджень лягли в основу поданої до публікації роботи. Особи, які не брали участі в дослідженні в якості співавторів, не повинні зазначатися.

5.4. Автори не надають до публікації в журналі роботи, які були опубліковані раніше, а також роботи, що направлені для публікації в інші журнали (видавництва).

5.5. Автори додають до статті свої персональні дані (місце роботи, адреса місця роботи, посада, e-mail), які дозволяються автором до публікації в журналі.

5.6. Авторам має бути відомо, що їхня стаття направляється для рецензування  (ім’я рецензента при цьому не розкривається). Автори зобов’язані співпрацювати з науковим, літературним, технічними редакторами з метою покращення, скорочення чи доповнення своєї статті у відповідності до зауважень і пропозицій рецензента (редколегії), а також щодо виправлення виявлених неточностей, помилок.

У випадку наявності у статті помилок або неточностей, виявлених авторами після її направлення  до редколегії журналу (якщо стаття знаходиться на етапі розгляду чи вже опублікована), автори зобов’язані в найкоротші строки сповістити про це редколегію журналу.

Редколегія журналу керується у своїй діяльності положеннями   кн. 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють авторське право.

Редколегія зобов’язана:

6.1. Забезпечувати відповідність публікацій академічним стандартам і запобігати конфлікту інтересів між бізнес-вимогами.

6.2. Бути готовою опублікувати у випадку необхідності поправки, спростування і вибачення відповідно до  міжнародних етичних вимог до  публікацій  у наукових виданнях і вимог законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

6.3. Журнал надає міжнародний простір для наукових дискусій і публікацій, а також надає можливість молодим дослідникам публікувати результати власної наукових досліджень і ознайомитися з працями колег.

6.3.1. Для публікації не приймаються статті, які носять політичний характер  і  містять упереджені та некоректні оцінки інших наукових робіт і діяльності вчених.

6.3.2. При винесенні рішення щодо допуску статті до публікації редакційна колегія оцінює лише зміст статті незалежно від расової приналежності автора, його статі, сексуальної орієнтації, політичних і релігійних поглядів, статусу, соціального походження і громадянства.

6.3.3. Редколегія наукового журналу, приймаючи рішення про публікацію статті, керується достовірністю даних, науковою значимістю і науковою новизною представленої роботи.

6.3.4. У випадку виявлення в статті елементів копіювання з інших наукових праць (плагіату) чи фактів публікації авторами однієї й тієї ж статті у різних журналах, редакція вживає заходи щодо вияснення причин цього порушення етики публікацій, сповіщає про це авторів і лишає за собою право зняти статтю з публікації і в подальшому не допускати до розгляду статті цих авторів.

6.3.5. Редколегія дотримується конфіденційності щодо змісту отриманих для публікації статей: не використовує матеріали для передачі третім особам або в особистих цілях, без письмової згоди авторів.

6.3.6. На всі претензії авторів редакція надає розгорнуті і обґрунтовані відповіді, докладаючи зусиль для вирішення конфліктних ситуацій.

7.1. Рецензування проходять всі статті.

7.2. Рецензування є подвійним сліпим: прізвища, імена та по-батькові (ПІБ) рецензентів авторам не повідомляється, не повідомляється і рецензенту ПІБ автора. Листування між рецензентом і автором ведеться через редакцію. У випадку необхідності рукопис статті може бути надісланий на рецензування декільком рецензентам.

7.3. Рішення редколегії про можливість публікації є визначальним. Орієнтовний час від надходження статті до отримання результатів рецензування  не повинен перевищувати одного місяця.

7.4. Рукопис, що надійшов, реєструється відповідальним секретарем в момент отримання паперового примірника (дата реєстрації).

7.5. Головний редактор журналу (або його заступник)  приймає рішення про вибір рецензента/ів для рукопису конкретної статті з урахуванням  напряму його наукової діяльності В разі підготовки монотематичного випуску (номеру) журналу може призначатися редактор окремого випуску.

В разі негативної рецензії на рукопис — автору направляється рецензія з мотивованою відмовою.

7.6. Рукописи статей, електронні носії та супроводжувальні документи авторам не повертаються.

8.1. Всі надіслані статті отримують рецензії принаймні одного  рецензента, який входить до  числа авторитетних вчених з даного наукового напрямку.

8.2. Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, дотримуючись затвердженої редколегією структури рецензії. Персональна критика автора є неприпустимою (редколегія забезпечує сліпе рецензування).

8.3. Неопубліковані дані, що отримані з наданих до рецензування рукописів, не повинні використовуватися рецензентом в особистих цілях.

8.4. Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або має конфлікт інтересів і не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це редколегії, з проханням виключити його з процесу рецензування цього рукопису.

8.5. В рецензії аналізується відповідність надісланої статті вимогам журналу за тематикою та об’ємом, а також оцінюється наукова  новизна, грамотність і зрозумілість викладеного матеріалу, переконливість експериментальних даних, наочність і правильність оформлення бібліографічного списку.

8.8. Результатом розгляду статті рецензентом є висновок щодо можливості її публікації – в представленому вигляді, з доопрацюванням, після принципового перероблення (з повторним розглядом) чи щодо її відхилення. Цей висновок затверджується редколегією журналу.

8.9. За результатами зовнішнього та внутрішнього (редакційного) рецензування, автору направляється відгук про статтю із зазначенням необхідних доопрацювань і термінів, в які їх необхідно виконати. При цьому персональні дані рецензента та наукового редактора не розголошуються.

9.1. Статті надсилаються відповідальному секретареві редакційної колегії в електронному (на Е-mail редколегії) та паперовому варіантах (1 примірник). До статті додається відгук наукового керівника (для студентів) та авторська довідка. В авторській довідці зазначаються прізвища, імена та по батькові авторів, назва статті, поштова адреса, Е-mail, контактні телефони.

9.2. Відповідальний секретар разом із провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги здійснюють первинну експертизу рукопису статті за формальними ознаками, оформляють паспорт статті і передають рукопис на розгляд заступнику головного редактора, який призначає наукового редактора і рецензента (рецензентів) відповідного фаху.

9.3. Для редакційної підготовки статей створюється група наукових редакторів та редакційно-технічна група.

9.4. До складу редакційно-технічної групи входять працівники  наукового відділу організації медичної допомоги: провідний редактор (відповідальна особа), старший науковий співробітник (науково-технічна інформація), науковий співробітник (бібліотечна справа),  молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади), оператор комп’ютерного набору. Координує і контролює роботу групи наукових редакторів та редакційно-технічної групи заступник головного редактора-завідувач наукового відділу організації медичної допомоги.

9.5. Рецензент (рецензенти) упродовж двох тижнів готує (готують) рецензію і подає (подають) її відповідальному секретареві редакційної колегії, який,  в залежності від позитивного чи негативного висновку рецензента, приймає рішення щодо подальшої роботи із рукописом статті наукового редактора і  редакційно-технічної групи.

9.6. Після рецензування (в разі позитивної рецензії) та доопрацювання автором  рукопису статті науковий редактор визначає її готовність до публікації (у вигляді редакторського висновку) і подає на розгляд відповідальному секретареві редколегії, який в разі відсутності недоліків в опрацьованому матеріалі представляє статтю заступнику головного редактора, який вивчає подані матеріали (текст підготовленої до опублікування статті, рецензії, висновок наукового редактора) і  представляє статтю головному редактору. В разі позитивного рішення відповідальний секретар редакційної колегії формує зміст журналу, який розглядається на засіданні редакційної колегії.

 9.7. Редколегія подає зміст журналу на розгляд вченої ради Центру, яка рекомендує відповідний випуск журналу до публікації. На підставі затвердженого вченою радою змісту номера (випуска) журналу редакційно-технічна група формує макет відповідного номера (випуска) журналу.

9.8. Статті зазвичай публікуються в авторській редакції. За потреби редколегія залишає за собою право редагувати статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами.

9.9. Редколегія проводить політику, спрямовану на входження журналу до міжнародних та вітчизняних наукометричних баз.

9.10. Висилаючи статтю для публікації в журналі, автор підтверджує своє виняткове авторство на дану статтю і бере на себе відповідальність за можливе порушення авторських прав третіх осіб.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

10.1. Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

10.2. Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи (закладу), в якій (якому) робота була виконана, за підписом керівника (заступника керівника з наукової роботи), засвідченим круглою печаткою установи (закладу), та експертним висновком про можливість відкритої публікації.

10.3. На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, їхні прізвища, імена та по-батькові (повністю), , номери телефонів (службовий), посада, науковий ступінь, вчене звання, поштова адреса установи.  Обов’язково має бути зазначений контактний телефон автора(ів)  для спілкування з редколегією. Стаття, що надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редколегії всього необхідного пакету документів на паперових носіях.

10.4. Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох примірників українською (або російською) мовами:

– тексту статті (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не повинен перевищувати 10 сторінок,  обсяг оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);

– списку літератури (якщо у статті є посилання):  для оглядів літератури – не більше 50 літературних джерел, для оригінальних та інших статей – не більше 20;

– таблиць (не більше 4);

– рисунків (не більше 4) та підписів до них.

10.5. Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються на електронному носії та роздрукованому на папері варіантах. Текст реферату слід набирати шрифтом 12 пунктів з міжрядковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) створюються у програмах Word або Exсel і у вигляді окремих файлів разом з текстовим файлом подаються на електронному носії.

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК (зліва), ініціали та прізвища авторів, місто (у дужках), назва статті, назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них.

Структура статті: 

УДК 
Ініціали та прізвище автора (авторів)

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) 

Назва установи (закладу), де виконана робота, та місто, у якому розташована установа (заклад). У тому випадку, якщо автори  статті  працюють  у  різних  установах,  необхідно  з  допомогою  міток (зірочок або цифр)  співвіднести кожного автора  з установою (закладом) за місцем його роботи. 

Резюме. Текст – мовою оригіналу статті. 

Ключові слова: текст (не більше 5 слів) – мовою оригіналу статті. 

Вступ. Текст. 

Мета дослідження. Текст. 

Матеріал і методи. Текст. 

Результати дослідження та їх обговорення. Текст. 

Висновки (висновок). Текст. 

Перспективи подальших досліджень. Текст. 

Література. 

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

Ініціали та прізвище автора(ів) (англійською мовою) 

Abstract. Резюме (англійською мовою). 

Key words: ключові слова (англійською мовою). 

Назва установи, де виконана робота, місто, де розташована установа чи заклад (англійською мовою). 

НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ) 

Ініціали та прізвище автора(ів) (російською мовою) 

Резюме (російською мовою). 

Ключевые слова: (російською мовою). 

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою). 

Якщо текст статті набраний російською мовою – резюме подається  українською та англійською мовами, якщо англійською –  резюме   українською та  російською  мовами.  Тексти  резюме мають  бути  автентичними. 

10.6. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Обсяг резюме не повинен перевищувати 250 слів. Резюме являє собою короткий і послідовний виклад матеріалу публікації за основними розділами та має відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів дослідження з наведенням конкретних даних.

Резюме до оригінальної статті має бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті.

Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах.

10.7. У розділі "Матеріал і методи" повинна бути ретельно описана організація проведення даного дослідження (дизайн).  Вказується  варіант  дослідження:  одномоментне (поперечне),  поздовжнє (проспективне  або  ретроспективне  дослідження  випадок-контроль).  Мають  бути  описані  критерії включення в дослідження і виключення з нього. Обов’язково слід зазначити  наявність  чи  відсутність  рандомізації (із  вказанням  методики) при  розподілі  пацієнтів  по групах,  а  також  про  наявність  чи  відсутність  маскування ("осліплення")  при  використанні  плацебо  і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичні технології із зазначенням їх основних технічних характеристик і виробників, а також назву комерційних наборів для гормонального і біохімічного дослідження з наведенням  їх  виробника  та референтних показників  для  окремих  параметрів.  При  використанні  загальноприйнятих  методів  дослідження  на  них  необхідно  навести  відповідні  посилання  з  літератури.  Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення). У статтях, які присвячені оригінальним клінічним дослідженням, необхідно також зазначити про наявність інформованої згоди пацієнта на медичне втручання.

Автори несуть відповідальність за дотримання вимог статей 43, 45 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Гельсінкської декларації «Рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини» (1964 р., перегляд 1983 р.), Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 04.04.2001 р. (зі змінами), а також настанови «Лікарські засоби. Належна клінічна практика», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2009 р. № 95 (зі змінами). В експериментальних роботах необхідно вказати  вид  і  кількість  використаних  тварин,  а  також    методи  знеболення та умертвіння тварин  відповідно до вимог Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України від 01.03.2012 р. № 249 та Порядку проведення до клінічного вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів до клінічного вивчення лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.12.2009 № 944.

Невід’ємним  компонентом  розділу "Матеріал  і  методи" є опис  процедури  статистичного  аналізу . Обов’язково  слід вказувати  прийнятий  у  даному  дослідженні  критичний  рівень  значимості  "р" (наприклад, "критичний  рівень  значимості  при  перевірці  статистичних  гіпотез  у  даному  дослідженні  приймали  рівним 0,05").  У  кожному  конкретному  випадку  вказується  фактична  величина допустимого рівня значимості "р" для використаного статистичного критерію (а не просто "р<0,05" або "р >0,05"). Крім того, необхідно вказати конкретні значення отриманих параметричних та непараметричних статистичних критеріїв (наприклад, критерій t Ст’юдента для параметичних,  критерії χ2, Рφ, Рu та ін.  – для непараметричних). Необхідно дати визначення всім  використаним  статистичним  термінам,  скороченням  і  символічним  позначенням.  Наприклад: М –  вибіркове  середнє, m (SEM) –  похибка  середнього, STD –  вибіркове  стандартне  відхилення, р – досягнутий рівень значимості. При використанні виразів на зразок М±m необхідно вказати значення кожного із символів, а також об’єм вибірки (n). Середні величини не слід наводити точніше, ніж  на  один  десятичний  знак  порівняно  з  вихідними  даними,  середньоквадратичне  відхилення  та похибку  середнього - іще  на  один  знак  точніше.  Якщо  аналіз  даних  проводиться  з  використанням статистичного пакету програм, необхідно вказати назву цього пакету і його версію. 

10.8. Цитати, наведені в статті, вивіряються і на полях візуються автором. У посиланні вказується джерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка). 

Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускаються.  Не  слід  використовувати  скорочення (абревіатури)  в  назві  статті,  висновках  і  резюме.  Повний термін,  замість  якого  уводиться  скорочення,  повинен  передувати  першому  вживанню  цього  скорочення  в  тексті (якщо  тільки  це  не  стандартна  одиниця  виміру).  Назви  ферментів,  тканинних препаратів, буферів суспензійних середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна замінити формулами, якщо вони є коротшими від назви і ясно показують їх структуру. Не допускаються  змішані  скорочення,  в  яких  поряд  з  українськими  літерами  входять  символи  атома  в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами,  або українською мовою без скорочень.  

10.9. Необхідно подавати два варіанти списку літератури.

Перший варіант. Список літератури подається відразу після тексту і повинен бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  Всі джерела повинні бути пронумерованими. Зазначаються джерела, які опубліковані переважно впродовж останніх 7 років.

Приклад оформлення:

Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб. 2009. 336 с.

Кірєєва У. В. Синдром емоційного вигорання як результат професійного стресу. К. 2013. С. 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. Transactional theory and research on emotions

and coping. Eur. J. of Personality. 2009. Vol. 1. P. 141–169.

Другий варіант. References згідно із міжнародним стандартом АРА, який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлюватиметься відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. А саме: для всіх джерел, які  в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, у цьому списку потрібно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку, але розділові знаки ставляться згідно із міжнародним стандартом АРА.

Приклад оформлення:

Vodopyanova N. E. (2009). Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Syndrome of burning down : diagnostics and prophylaxis]. SPb., 336.

Kiryeyeva U. V. (2013). Syndrom emotsiynoho vyhorannya yak rezul'tat profesiynoho stresu [A syndrome of the emotional burning down is as a result of professional stress]. Kiev, 141-145.

Lazarus R. S., Folkman S. (2009). Transactional theory and research on emotions and coping. Eur. J. of Personality, 1, 141–169.

Список цитованої літератури наводиться за абеткою в такому порядку:    1) наукові праці, надруковані кирилицею (спочатку  українською,  а  потім  іншими  мовами); 2)  наукові  праці,  надруковані  латиницею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання в тексті статті обов’язково  повинні  збігатися  з  відповідними  номерами  списку  літератури.  Кількість  джерел  у  списку літератури оригінальних  статей  не  повинна  перевищувати 20, оглядових – 50. Посилання  на  неопубліковані роботи не допускаються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються за номером (номерами) цього  джерела  в  списку  та  пишуться  в  квадратних  дужках,  наприклад, [1, 4, 7]. 

У лекціях бібліографічні посилання даються за необхідності (в алфавітному порядку).

10.10. В кінці статті зазначаються коротке резюме про авторів  українською, російською та англійською мовами (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса, адреса електронної пошти, номери телефонів авторів для спілкування з редакцією),  фото авторів, а також, за наявності, реєстраційний номер за ідентифікатором ORCID (реєстр унікальних ідентифікаторів науковців та дослідників в науковій комунікації  - https://orcid.org/register).

10.11. Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, що оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються и не повертаються авторам.

10.12. Редакція забезпечує рецензування статей, здійснює спеціальне та літературне редагування. 

11. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ПУБЛІКАЦІІ ЖУРНАЛУ

11.1. Відповідальний секретар редколегії формує зміст випуску (номера) журналу, подає його на розгляд редколегії, схвалений редколегії зміст подає на затвердження вченій раді Центру.

11.2. Після затвердження вченою радою Центру змісту номера (випуску) журналу відповідальний секретар разом із провідним редактором наукового відділу організації медичної допомоги формують макет номера (випуску) журналу і передають його редакційно-технічній групі для остаточної  комп’ютерної верстки.

11.3. Комп’ютерну верстку номерів (випусків) журналу здійснює  провідний редактор наукового відділу організації медичної допомоги і передає готовий для видання матеріал відповідальному за сайт для розміщення на веб-сайті  журналу.

11.4. У кожному номері мають зазначатися всі відомості відповідно до вимог «Положення про електронні наукові фахові видання».

11.5. Порядок приймання і рецензування статей, а також правила оформлення статей, розміщуються на одній із останніх сторінок журналу.

11.6. Розсилка випусків журналу здійснюється за визначеним керівними органами журналу списком адресатів із дотриманням чинного законодавства.

12.1. Публікація матеріалів у журналі здійснюється за умов дотримання редакційних вимог.

12.2. Керівні органи журналу залишають за собою право змінювати умови публікації та встановлювати оплату за розміщення статей.

Персональний склад редакційної колегії та робочих органів наукового журналу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС «Клінічна та профілактична медицина» (електронне видання)

Дячук Дмитро Дмитрович, директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Заслужений лікар України – головний редактор;

Коломоєць Михайло  Юрійович, заступник директора з наукової роботи ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України – заступник головного редактора;

Ященко Юрій Борисович, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги, доктор медичних наук, професор – заступник головного редактора;

Кондратюк Наталія Юріївна, науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги - відповідальний секретар;

Бойко Ігор Васильович,  завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук;

Бойко Микола  Іванович, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор;

Дзізінська Олена Олександрівна, учений секретар ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, кандидат медичних наук;

Грузєва Тетяна Степанівна, головний науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги, доктор медичних наук, професор;

Зюков Олег Леонідович, головний лікар, заступник директора з клінічної роботи, доктор медичних наук, професор,  Заслужений лікар України;

Коваленко Ольга Євгеніївна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор;

Кравченко Анатолій  Миколайович, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, доцент, Заслужений лікар України;

Курик Олена Георгіївна, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, доцент;

Мороз Галина Зотівна, головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України;

Черній Володимир Ілліч, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України.

Група наукових редакторів:

Бублик Леонід Олександрович, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, професор;

- Лазаренко Олег Миколайович, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, доктор медичних наук, доцент;

- Гідзинська Ірина Миколаївна, провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України;

- Гур’янов Віталій Григорович, старший науковий співробітник (науково-технічна інформація) наукового відділу організації медичної допомоги, кандидат фізико-математичних  наук, доцент;

- Костюкевич Оксана Михайлівна, старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук;

- Ласиця Тетяна  Станіславівна, старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук;

- Міхалєв Кирило Олексійович, старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук;

- Сербул Михайло Михайлович, завідувач хірургічного стаціонару Центру стаціо-нарної допомоги, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України;

- Хабрат Борис Володимирович, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, кандидат медичних наук;

- Черній Тетяна Володимирівна, провідний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, доктор медичних наук, доцент;

- Шкорботун Ярослав Володимирович, старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, кандидат медичних наук, доцент.

Редакційно-технічна група

- Гришин Володимир Борисович, провідний редактор наукового відділу організації медичної допомоги (координатор);

- Шестак Наталія Вікторівна, науковий співробітник (бібліотечна справа) наукового відділу організації медичної допомоги;

- Римарук Катерина Валеріївна, молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклад) наукового відділу організації медичної допомоги;

- Христич Катерина Костянтинівна, оператор комп’ютерного набору наукового відділу організації медичної допомоги.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Шаблоны Joomla с адаптивным макетом