СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
ARTICLE PDF

Ключові слова

стоматологічна допомога
санація порожнини рота
основні показники стоматологічної допомоги
фінансування стоматологічної галузі
охорона здоров'я ротової порожнини

Як цитувати

Рубан, О. І., & Ященко, Ю. Б. (2023). СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Клінічна та профілактична медицина, 1(23), 86-92. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.12

Анотація

Мета роботи – провести аналіз основних показників надання стоматологічної допомоги населенню, системи фінансового забезпечення стоматологічної допомоги в Україні та вивчити сучасні ініціативи ВООЗ з покращення стоматологічної допомоги населенню, підвищення її доступності та якості.

Методи дослідження: системний підхід та системний аналіз, бібліосемантичний, контент-аналіз.

Результати. Впродовж останніх десятиріч у країні виявлено істотне погіршення стоматологічного статусу населення внаслідок незадовільного стану профілактичного напряму діяльності, зміною фінансування стоматологічної галузі. Враховуючи сучасні ініціативи ВООЗ з охорони здоров'я ротової порожнини перспективним є удосконалення існуючих форм міждисциплінарної співпраці лікарів різних практик з профілактики розвитку стоматологічних захворювань, покращення міждисциплінарної освіти з профілактики найпоширеніших хвороб ротової порожнини лікарів різних спеціальностей. Формування серед населення мотивації до збереження стоматологічного здоров’я та забезпечення його профілактичними послугами, запровадженням нових форм фінансування стоматологічної галузі, зокрема за рахунок соціального страхування, запровадження державно-приватного партнерства, підвищення відповідальності держави за стоматологічну допомогу соціально незахищеним верствам населення сприятиме зменшення фінансово навантаження для пацієнта при отриманні стоматологічних послуг в умовах сучасних реалій у системі фінансування стоматологічної допомоги.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(23).2023.12
ARTICLE PDF

Посилання

Regional Committee for Europe, 71st session. Seventy-first Regional Committee for Europe: virtual session, 13–15 September 2021: oral health. World Health Organization. Regional Office for Europe. 2021. Режим доступу: https://apps.who.int/iris/handle/10665/344605.

Медична стоматологічна допомога в моделях медичного страхування різних країн / Павленко О.В., Вахненко О.М., Єрмакова Л.Г. та ін. Actual Dentistry. 2019. 5 (99). С. 100-103. Режим доступу: https://doi.org/10.33295/1992-576X-2019-5-100.

Особливості надання стоматологічної допомоги в Україні та в Угорщині / Рогач І.М., Палко А.І, Ремез А-М.М., Качер Е.І. Науковий вісник Ужгородського університету (Медицина). 2017. 2 (56). С. 129-131.

Вороненко Ю.В., Павленко О.В., Мазур І.П. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.: довідник. Кропивницький: Поліум, 2018. 212 с.

Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с.

Вороненко Ю.В., Мазур І.П., Павленко О.В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік: довідник. Кропивницький: Поліум, 2021. 101 с.

Analysis of the main indicators of dental care in Ukraine for 2020 / Mazur, I., Vakhnenko, O., Rybachuk, A. et al. Oral and General Health. 2022. 2(3). 32–38. Режим доступу: https://doi.org/10.22141/ogh.2.3.2021.240727.

Мазур І.П., Лехан В.М., Рибачук А.В. Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги. Медичні перспективи. 2022. Т. 27, № 1. С. 184-192. Режим доступу: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.1.254470.

The Seventy-fourth World Health Assembly (WHA 74.5 (31 May 2021) Oral health. Режим доступу: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.

World Health Organization. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030: executive summary / World Health Organizatio,. ‎2022. Режим доступу: https://apps.who.int/iris/handle/10665/364454.

Petersen, Poul Erik, Baez, Ramon J & World Health Organization. (‎2013)‎. Oral health surveys: basic methods, 5th ed. World Health Organization. Режим доступу: https://apps.who.int/iris/handle/10665/97035.

Голованова ІА., Ляхова НО., Шарбенко ТВ. Стоматологічне здоров’я населення та методи його збереження / Бойчук ЮД. // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія. Харків: Вид. Рожко С. Г. 2017. С. 90-96. 488 с.

Кордіяк А.Ю., Братусь-Гриньків Р.Р. Оцінка якості життя пацієнтів після ортопедичного лікування з використанням опитувальника стоматологічного профільного. Український стоматологічний альманах. 2021. № 1 С. 52-58.

Slade,G. D., & Spencer A. J. Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. Community dental health. 1994. 11(1). P. 3–11. Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8193981/

McGrath C., Bedi R. An evaluation of a new measure of oral health related quality of life--OHQoL-UK(W). Community Dent Health. 2001 Sep. 18(3). P. 138-43. Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11580088/ .

Aslund M., Pjetursson B.E., Lang N.P. Measuring oral health-related quality-of-life using OHQoL-GE in periodontal patients presenting at the University of Berne, Switzerland. Oral Health Prev Dent. 2008. 6(3). P. 191-7. Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19119573/

In patients with temporomandibular disorders, do particular interventions influence oral health-related quality of life? A qualitative systematic review of the literature / Türp J.C., Motschall E., Schindler H.J., Heydecke G.. Clin Oral Implants Res. 2007 Jun. 18 Suppl 3. P. 127-37. Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17594377//

REFERANCES

Regional Committee for Europe, 71st session. (‎2021)‎. Seventy-first Regional Committee for Europe: virtual session, 13–15 September 2021: oral health. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/344605.

Pavlenko, О.V., Vahnenko, О.М., Yermakova, L.G., Pavlenko, М.О., Fefer, Е.І., Averbuh, I.F. (2019). Meduchna stomatologichna dopomoga v modeliah medychnogo strahuvanya riznyh krayin [Medical dental care in models of health insurance in different countries]. Actual Dentistry, 5 (99), 100-103. https://doi.org/10.33295/1992-576X-2019-5-100.

Rogach, І.М., Palko, А.І, Remez, А-М.М., Kacher, Е.І. (2017). Osoblyvosti nadanya stomatologichnoi dopomogy Ykrayini ta v Ygorschini [Features of dental care in Ukraine and Hungary]. Naukovyi visnyk Uzhgorodskogo universytetu, seriya “Medycina”, 2 (56), 129-131.

Voronenko Y.V., Pavlenko О.V., Mazur І.P. (2018). Stomatologichna dopomoga v Ukrayini: osnovni pokaznyky diyalnosti za 2008-2018 rr.: dovidnyk [Dental care in Ukraine: key performance indicators for 2008–2018: handbook]. Kropyvnyckij: Polium, 212.

Voronenko, Y.V., Mazur, І.P., Pavlenko, О.V. (2019). Stomatologichna dopomoga v Ukrayini: analiz osnovnyh pokaznykyv diyalnosti za 2018 rik.: dovidnyk [Dental care in Ukraine: analysis of the main performance indicators for 2018 r.: a handbook]. Kropyvnyckij: Polium, 176.

Voronenko, Y.V., Mazur, І.P., Pavlenko, О.V. (2021). Stomatologichna dopomoga v Ukrayini: analiz osnovnyh pokaznykyv diyalnosti za 2020 rik.: dovidnyk [Dental care in Ukraine: analysis of the main performance indicators for 2020 rik.: a handbook]. Kropyvnyckij: Polium, 101.

Mazur, I., Vakhnenko, O., Rybachuk, A., & Mazur, P. (2022). Analysis of the main indicators of dental care in Ukraine for 2020. Oral and General Health, 2(3), 32–38. https://doi.org/10.22141/ogh.2.3.2021.240727.

Mazur, І.P., Lehan, V.М., Rybachuk, A.V. (2022). Transfomacii stomatologichnoi galuzi za period nezalezhnosti Ukrainy ta yih vplyv na dostupnistj stomatologichnoi dopomogy. [Transformations of the dental industry during the period of independence of Ukraine and their impact on the availability of dental care]. Meduchni perspektyvy, 27, 1, 184-192. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.1.254470.

The Seventy-fourth World Health Assembly (WHA 74.5 (31 May 2021) Oral health https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R5-en.pdf.

World Health Organization. (‎2022)‎. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030: executive summary. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/364454.

Petersen, Poul Erik, Baez, Ramon J & World Health Organization. (‎2013)‎. Oral health surveys: basic methods, 5th ed. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/97035.

Golovanova, І.А., Liahova, N.О., Sharbenko, Т.V. (2017). Stomatologichne zdorovya naselenya ta metody jogo zberegenya [Dental health of the population and methods of its preservation]/ Boychuk Y.D. Zagaljna teoriya zdorovja ta zdorovyazberegenya [General theory of health and healthsaving] : kolektyvna monografiya. Harkiv: Vud. Rogko S. G. P. 90-96.

Kordiyak, А.Y., Bratus`-Gryn`kiv, R.R. (2021). Ocinka yakosti jytya paciyentiv pislya ortopedychnogo likuvanya z vykorystanyam opytuval`nyka stomatologichnogo profilyu [Assessment of the quality of life of patients after orthopedic treatment using a dental profile questionnaire]. Ukrayins`ky stomatologhichnyj al`manah., 1, 52-58.

Slade, G. D., & Spencer, A. J. (1994). Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. Community dental health, 11(1), 3–11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8193981/

McGrath, C, Bedi, R. (2001). An evaluation of a new measure of oral health related quality of life--OHQoL-UK(W). Community Dent Health. Sep;18(3):138-43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11580088/.

Aslund, M., Pjetursson, B.E., Lang, N.P. (2008). Measuring oral health-related quality-of-life using OHQoL-GE in periodontal patients presenting at the University of Berne, Switzerland. Oral Health Prev Dent., 6(3), 191-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19119573/

Türp, J.C., Motschall, E., Schindler, H.J., Heydecke, G. (2007). In patients with temporomandibular disorders, do particular interventions influence oral health-related quality of life? A qualitative systematic review of the literature. Clin Oral Implants Res., Suppl 3, 127-37. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17594377//

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.